Bình Định: Sẵn sàng quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến

Đất đai - Ngày đăng : 19:05, 19/10/2021

(TN&MT) - Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh có 61 cụm công nghiệp với diện tích 1.885,9 ha, diện tích đất công nghiệp 1.321,3 ha.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định. Bình Định có tổng quỹ đất 606.620 ha, gồm có: Đất nông nghiệp 511.816 ha; Đất phi nông nghiệp 89.270 ha; Đất chưa sử dụng 5.534 ha.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định 4180, ngày 15/10/2021 về việc phê duyệt Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020- 2025.

Quỹ đất xây dựng cụm công nghiệp Cát Khánh huyện Phù Cát 

Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 xây dựng nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung; thuận lợi khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường theo chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước là cần thiết.

Mục tiêu của Đề án là bố trí đủ quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, ưu tiên dành quỹ đất phát triển chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; không bổ sung mới quỹ đất công nghiệp để hình thành khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung. Phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn kết Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và khu chế biến tập trung, khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp.

Quỹ đất phát triển cụm công nghiệp Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn 

Cụ thể, bố trí 602,8 ha đất công nghiệp để tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020-2025 (gồm: 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 27/7/2018 và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020); trong đó, ưu tiên bố trí 335,5 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong cụm công nghiệp.

Bố trí 27,8 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong 2 khu tập trung (gồm: Khu chế biến thủy sản dọc Quốc lộ 19 mới: 11,5 ha; Khu hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan: 16,3 ha đều được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020).

Theo quy hoạch giai đoạn 2020-2025, quỹ đất công nghiệp chưa sử dụng trong 41 cụm công nghiệp có 602,8 ha, trong đó có 472,6 ha đất có khả năng bố trí ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, gồm: 154,6 ha dành riêng cho ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản và 318,0 ha bố trí cho các ngành nghề tổng hợp kể cả chế biến nông, lâm, thủy, hải sản. Tổng nhu cầu quỹ đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản theo kết quả ước tính là 335,5 ha. Cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng, trong giai đoạn 2020-2025, bố trí quỹ đất 335,5 ha cho các dự án chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung quỹ đất để hình thành, phát triển khu chế biến tập trung đã quy hoạch nhưng chưa sử dụng là 27,8 ha trên địa bàn huyện Tuy Phước (11,5 ha) và thị xã Hoài Nhơn (16,3 ha). Trong giai đoạn 2020-2025, bố trí 27,8 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong 2 khu tập trung.

Bố trí quỹ đất phát triển cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp 

Bố trí quỹ đất phù hợp và sử dụng đất công nghiệp có hiệu quả sẽ góp phần phát triển kinh tế bền vững. Bố trí quỹ đất sản xuất công nghiệp trong các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung hợp lý đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án chế biến hàng nông, lâm, thủy, hải sản giai đoạn 2020- 2025 giúp cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn địa điểm, quy mô dự án.

Mỹ Bình