Cao Bằng: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững

Khoáng sản - Ngày đăng : 10:22, 28/09/2021

(TN&MT) - Cao Bằng là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khá phong phú, với đa dạng loại hình khoáng sản. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Để hiểu rõ hơn về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

PV: Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng, đề nghị ông cho biết công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, đảm bảo môi trường, cảnh quan trong khai thác khoáng sản của tỉnh Cao Bằng hiện nay?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Cao Bằng là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng, có giá trị về tiềm năng trữ lượng, chất lượng như: quặng sắt, quặng mangan, quặng nhôm - bauxit, chì kẽm, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường… Tỉnh xác định đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai đầy đủ, toàn diện các công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản theo quy định tại Điều 81 Luật Khoáng sản phù hợp với chức năng, thẩm quyền.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản; định kỳ tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Ngừng cấp phép đầu tư thêm dự án chế biến sâu khoáng sản sắt và mangan, không xem xét điều chỉnh tăng quy mô công suất các dự án đã được cấp phép đầu tư xây dựng; rà soát điều chỉnh, sắp xếp lại các dự án khai thác chế biến khoáng sản theo hướng tập trung. Thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản tỉnh Cao Bằng để từng bước quản lý hoạt động khoáng sản trên cơ sở dữ liệu số.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cho phép mở một số đề tài điều tra đánh giá khoáng sản trên địa bàn tỉnh để làm rõ tiềm năng khoáng sản phục vụ công tác quản lý, cấp phép. Yêu cầu, các đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải chủ động thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được cấp phép khai thác và điều chỉnh thiết kế, tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị để khai thác đạt công suất cấp phép.

Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong khai thác, sử dụng khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính của các chủ Giấy phép khai thác khoáng sản. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, trình Sở TN&MT tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt; phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; ký quy chế phối hợp với các tỉnh giáp ranh về thực hiện tốt công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật. Rà soát, phê duyệt Phương án xử lý các mỏ khoáng sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng để quản lý tài nguyên và đảm bảo cảnh quan môi trường.

PV: Những bất cập, hạn chế nào trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, khai thác  khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã bộc lộ và còn tồn tại, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, toàn diện, chưa đồng bộ giữa các cấp. Cấp huyện, cấp xã chưa chú trọng, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Chưa thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; việc liên thông giải quyết các thủ tục hành chính giữa các Sở, ngành, địa phương còn hạn chế.

Số nợ ngân sách của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản còn khá lớn. Một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện Luật Khoáng sản. Chưa hoàn toàn chấm dứt được hoạt động của các cơ sở chế biến khoáng sản quy mô nhỏ, công nghệ cũ, hiệu quả thấp…

Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng.

PV: Để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, đảm bảo môi trường, cảnh quan trong khai thác khoáng sản, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị các cơ quan Trung ương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc do chồng chéo giữa các văn bản quy định về công tác quản lý khoáng sản; hướng dẫn bổ sung về phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức cơ sở.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án điều tra, đánh giá, thăm dò bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc lập, thi công thêm các đề án điều tra, đánh giá khoáng sản đối với nhiều loại khoáng sản nhằm làm rõ tiềm năng tài nguyên, trữ lượng khoáng sản còn lại trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết thu hồi những dự án chế biến sâu chậm triển khai đầu tư, có công nghệ lạc hậu, sản xuất không liên tục, hiệu quả thấp và gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm căn cứ yêu cầu các chủ đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, chế biến để thu hồi tối đa khoáng sản chính và khoáng sản phụ đi kèm tại các mỏ.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản của tỉnh phù hợp với quy hoạch, chiến lược chung của Trung ương. Tăng cường chỉ đạo công tác cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định, đẩy mạnh tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng lập, thẩm định hồ sơ xin khai thác khoáng sản và Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản để tăng cường tiêu chí đảm bảo cảnh quan, môi trường, đảm bảo việc xây dựng, phát triển bền vững của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là quản lý thu đúng, thu đủ các nguồn thu từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hùng (thực hiện)