Thi hành Luật Đất đai ở Sóc Trăng: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Ngày đăng : 12:21, 23/09/2021

(TN&MT) - Sau hơn 7 năm thực hiện Luật Đất đai, Sóc Trăng đã triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Quản lý đất đai theo quy hoạch

Để quản lý đất đai có hiệu quả với tầm nhìn xa, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đất được tỉnh đặc biệt coi trọng. UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở TN&MT phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 -2020 cấp tỉnh và cấp huyện. Điều này đã giúp cho địa phương nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các lĩnh vực khác có sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tại các dự án đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.

Căn cứ vào quy hoạch đã phê duyệt, tỉnh Sóc Trăng thực hiện các thủ tục về thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Song song với đó, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã khuyến khích nhân rộng hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân; tổ liên kết sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục về đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các công trình thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Bên cạnh đó, việc quy định cụ thể đối tượng, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện, góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.

Một góc trung tâm TP. Sóc Trăng

Cần rà soát các quy định còn chồng chéo

Sau hơn 7 năm thi hành thực tế, Luật Đất đai đã bộc lộ những bất cập cần sửa đổi. Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, các quy định về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng cần được nghiên cứu, sửa đổi theo hướng quản lý tốt tài nguyên mà vẫn tạo đòn bẩy cho đầu tư, phát triển.

Hiện, công tác thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang do nhiều cơ quan chức năng thực hiện gây tốn nhiều thời gian để luân chuyển hồ sơ, phối hợp thẩm định.

Cùng với đó, Luật Ðất đai quy định thu hẹp đối tượng được giao đất, mở rộng đối tượng thuê đất dẫn đến việc một số doanh nghiệp chưa đồng thuận vì mặc dù đã lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian nhưng vẫn gặp khó khăn khi thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng.

Mặt khác, quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đã phát sinh trường hợp người có đất thu hồi đi làm việc tại các tỉnh, thành phố khác không liên hệ được để gửi Thông báo thu hồi đất, trong khi đó pháp luật đất đai không quy định cụ thể phương án xử lý trường hợp này dẫn đến việc cơ quan chuyên môn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Sóc Trăng đề xuất các Bộ, ngành chức năng quan tâm, rà soát xác định các nội dung còn chồng chéo giữa Luật Đất đai và các luật khác có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong triển khai, áp dụng vào thực tế; đồng thời tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng được yêu cầu thông tin cho công tác quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch và thuận lợi trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các Bộ, ngành có chức năng xem xét hạn chế việc thay đổi loại đất, ký hiệu loại đất, trường hợp thay đổi loại đất, ký hiệu loại đất phải ban hành phần mền chuyên ngành để chuyển đổi hệ thống hồ sơ địa chính đang lưu trữ, phần mềm quản lý phải thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực quản lý đất đai; đồng thời có sự thống nhất về không gian, thời gian và tính liên thông trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về xây dựng để khi lập quy hoạch xây dựng phải sử dụng hệ thống phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai.

Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2014. Để đưa Luật vào cuộc sống, HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 51 văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, trong đó, có 21 Nghị quyết và 40 Quyết định theo thẩm quyền. Các văn bản này bám sát quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời phù hợp với thực tế tại tỉnh Sóc Trăng.

Lê Hùng