Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa mỏ cát Công ty Bình Mai Anh

Khoáng sản - Ngày đăng : 21:44, 20/09/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định thu hồi mỏ cát của Công ty TNHH Bình Mai Anh tại xã Phùng Minh, Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Theo đó: Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất, đóng cửa mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Phùng Giáo và xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc đã cấp cho Công ty TNHH Bình Mai Anh theo Giấy phép số 406/GP-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh.

Mục đích thu hồi, đóng cửa mỏ: Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất hết hạn; thu hồi, đóng cửa để bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thu hồi: 24.000 m2 (tại xã Phùng Giáo: 8.000 m2; xã Phùng Minh: 16.000 m2) đất của Công ty TNHH Bình Mai Anh giao cho UBND xã Phùng Giáo và UBND xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 406/GPUBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh.

Thanh Hóa thu hồi, đóng cửa mỏ cát Công ty Bình Mai Anh

Công ty TNHH Bình Mai Anh: Bàn giao lại diện tích khu đất được nêu cho UBND xã Phùng Giáo và UBND xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc để quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Ngọc Lặc: Chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Phùng Giáo và UBND xã Phùng Minh quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu UBND xã Phùng Giáo và UBND xã Phùng Minh quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật.

Thanh Tâm