Quảng Nam: Số hoá dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước và cảnh báo lũ lụt

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 17:29, 17/09/2021

(TN&MT) - Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2050 mọi thông tin, số liệu, kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước được xử lý, lưu trữ trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, khai thác, sử dụng, bảo vệ bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của kế hoạch là thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh để tiến tới xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước lồng ghép trong nội dung Quy hoạch tỉnh, phù hợp với mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia.

Hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước, đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Giám sát chất lượng nước đầu nguồn ở Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kế thừa, phải gắn với việc tìm - kiếm, phát hiện nguồn nước dưới đất. Việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ưu tiên công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng nước ở những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước. Huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp với hợp tác quốc tế trong việc - tham gia công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước nhằm đẩy nhanh tiến độ, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, thường xuyên, phấn đấu đến năm 2030 phải hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của địa phương; hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt và các tác hại khác do nước gây ra.

Xây dựng ứng dụng truyền, nhận, quản lý dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó đưa vào vận hành hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước; giám sát vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước. Hoàn thành đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông là nguồn nước sông nội tỉnh trên địa bàn tỉnh

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định kỳ, công tác điều tra phải phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm, xác định các khu vực có triển vọng khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân thuộc các xã khó khăn tại các huyện miền núi của tỉnh.

Quảng Nam sẽ số hoá dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước và cảnh báo lũ lụt

Đối với các hoạt động điều tra cơ bản có tính chất đặc thù, kịp thời cung cấp các thông tin, số liệu hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước; tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về số lượng, chất lượng các nguồn nước và tác hại do nước gây ra; khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất và hoạt động khác để có giải pháp quản lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đến năm 2050, mọi thông tin, số liệu, kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước được xử lý, lưu trữ trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, khai thác, sử dụng, bảo vệ bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh