Lên phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP. Lạng Sơn

Xã hội - Ngày đăng : 08:46, 18/08/2021

(TN&MT) - Tại Kỳ họp thứ 10 vừa được tổ chức mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn chưa xem xét thông qua Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP.Lạng Sơn.

Theo Kết luận số 379 – KL/TU tại Kỳ họp thứ 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã xem xét, cho ý kiến và kết luận đối với Báo cáo số 177-BC/BCSĐ, ngày 24/6/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xem xét phương án điều chỉnh phạm vi mở rộng TP. Lạng Sơn; Tờ trình số 205-TTr/BCSĐ, ngày 17/7/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc dự thảo “Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP. Lạng Sơn, thành lập một số phường thuộc TP. Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và chuyển trung tâm hành chính huyện Cao Lộc đến địa điểm mới (Đề án sơ bộ)”

Theo Kết luận số 379 – KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý phương án điều chỉnh phạm vi mở rộng TP. Lạng Sơn như đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Báo cáo số 177-BC/BCSĐ, ngày 24/6/2021. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các bước theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chưa xem xét thông qua dự thảo “Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng TP.Lạng Sơn, thành lập một số phường thuộc TP.Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và chuyển trung tâm hành chính huyện Cao Lộc đến địa điểm mới (Đề án sơ bộ)”.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, đề án có liên quan để mở rộng TP. Lạng Sơn như chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất trước đây; bổ sung, cập nhật kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ khi điều chỉnh Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Một góc thành phố Lạng Sơn.

Theo Báo cáo số 177-BC/BCSĐ, ngày 24/6/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lạng Sơn, nội dung phương án đề nghị điều chỉnh, đối với phạm vi mở rộng TP.Lạng Sơn, không thực hiện sáp nhập xã Thụy Hùng và một phần diện tích của xã Bình Trung, huyện Cao Lộc về TP. Lạng Sơn (tại phương án mở rộng TP), giữ nguyên các xã Phú Xá và Bình Trung, huyện Cao Lộc.

Cụ thể, vị trí địa điểm gồm toàn bộ diện tích TP. Lạng Sơn hiện hữu và diện tích mở rộng gồm: thị trấn Cao Lộc, các xã: Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên, Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

Quy mô diện tích TP.Lạng Sơn sau điều chỉnh khoảng 175,5 km2, đảm bảo tiêu chuẩn TP thuộc tỉnh tối thiểu là 150 km2 theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Đối với phạm vi huyện Cao Lộc, các xã: Thụy Hùng, Bình Trung, Phú Xá vẫn thuộc phạm vi huyện Cao Lộc, sáp nhập một phần diện tích khoảng 15 km2 của xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng vào huyện Cao Lộc; chuyển trung tâm hành chính của huyện Cao Lộc từ thị trấn Cao Lộc về thị trấn Đồng Đăng và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Đồng Đăng trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính liền kề; không sáp nhập xã Đồng Giáp của huyện Văn Quan vào huyện Cao Lộc do khoảng cách địa lý tự nhiên, kết nối hạ tầng giao thông chưa thuận tiện và để đảm bảo ổn định địa giới hành chính các tiêu chí về số lượng đơn vị hành chính của huyện Văn Quan theo quy định.

Đối với phạm vi huyện Văn Lãng, sáp nhập một phần diện tích khoảng 15 km2 diện tích tự nhiên của xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng vào huyện Cao Lộc, phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Tân Mỹ sẽ điều chỉnh vào các xã khác cho phù hợp trong quá trình xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định.

Trước đó, ngày 9/11/2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Tờ trình số 218-TTr/BCS về chủ trương lập Đề án "Xây dựng, phát triển TP.Lạng Sơn đến năm 2030 và Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Ban cán sự Đảng đề xuất chọn phương án 2. Cụ thể, về vị trí địa điểm gồm toàn bộ diện tích TP.Lạng Sơn hiện hữu và diện tích mở rộng gồm thị trấn Cao Lộc, xã Gia Cát, xã Tân Liên, xã Hợp Thành, xã Yên Trạch, xã Thụy Hùng và một phần diện tích xã Bình Trung thuộc huyện Cao Lộc.

Hoàng Nghĩa