Dừng kiểm toán các đơn vị thuộc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16

Sức khỏe - Ngày đăng : 11:29, 19/07/2021

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tại Chỉ thị số 1369/CT-KTNN về việc “Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19” vừa ban hành.

Ảnh minh h

Chỉ thị nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu toàn ngành Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19 của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

Cụ thể, dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương.

Trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số địa bàn, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán), Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, đồng thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ thị cũng nêu rõ, tại các địa phương có dịch Covid-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Lưu Nguyên Sơn