Thanh Hóa: Tăng cường quản lý cấp Giấy CNQSD đất

Đất đai - Ngày đăng : 11:18, 01/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 8741/ UBND-NN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác quản lý đất đai nói chung và công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh nói riêng đã có nhiều chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã cấp được 96,71% số Giấy CNQSD đất phải cấp, trong đó: Đất ở đô thị đạt 94,1%, đất ở nông thôn đạt 96,7%; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng theo quy định, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, tạo hiệu ứng tích cực cho tổ chức, nhân dân khi làm thủ tục liên quan đến đất đai; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện giảm và đã nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp Giấy CNQSD đất

Tuy nhiên, công tác cấp Giấy CNQSD đất vẫn còn một số tồn tại hạn chế, thiếu sót như: Đăng ký biến động đất đai chưa được chỉnh lý, cập nhật thường xuyên; cấp Giấy CNQSD đất trong trường hợp không đủ điều kiện, không đúng đối tượng vẫn còn xảy ra, cá biệt có trường hợp cố tình làm sai lệch hồ sơ cấp giấy…, dẫn đến phải thu hồi hoặc hủy bỏ Giấy CNQSD đất đã cấp; cá biệt có một số trường hợp, cán bộ công chức, viên chức vi phạm pháp luật đã bị khởi tố xử lý hình sự trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, Hậu Lộc…

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là hoạt động chuyển nhượng, tặng cho, chia tách, hợp nhất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai, nhất là việc thực hiện trình tự, thủ tục trong cấp Giấy CNQSD đất, chuyển nhượng, tặng cho, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất... của hộ gia đình, cá nhân nhằm công khai, minh bạch và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai tại địa phương, đơn vị.

Rà soát, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị chuyên môn trên địa bàn chấn chỉnh công tác cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, chấp hành thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai cần rà soát đầy đủ đối tượng, nguồn gốc đất

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thầm quyền, kết quả xác nhận nguồn gốc, thời điểm, hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý đất đai; giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy CNQSD đất nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng về cấp Giấy CNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ về đất đai; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ Văn phòng đăng ký đất đai các cấp cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin hồ sơ, cơ sở dữ liệu địa chính ngay sau khi nhận được thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất của cấp thẩm quyền; không thực hiện các thủ tục chia tách, chuyển quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,… phải rà soát đầy đủ đối tượng, thời hạn, nguồn gốc đất, báo cáo kịp thời cấp thẩm quyền những trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận, tặng, cho vượt hạn mức, vi phạm (nếu có) để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác kết quả xác nhận nguồn gốc đất

Tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là chỉ tiêu đất ở theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thanh tra, kiểm tra đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng về cấp Giấy CNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thu Thủy