Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 09:21, 24/05/2021

(TN&MT) - Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 6674/UBND-CN về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 03 cơ sở/dự án đầu tư Nhiệt điện có phát thải tro, xỉ, thạch cao tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Lượng tro, xỉ, thạch cao phát thải hàng năm khoảng 443.435 tấn/năm, trong đó khối lượng tro bay khoảng 361.095 tấn/năm, khối lượng thạch cao khoảng 32.549 tấn/năm được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, bê tông và gạch xây (đã sử dụng 100%); khối lượng xỉ đáy lò khoảng 49.791 tấn/năm. Khi cả 03 dự án trên đi vào hoạt động thì lượng tro, xỉ, thạch cao hàng năm thải ra khoảng trên 1.500.000 tấn, cần phải được quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn việc áp dụng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào công trình xây dựng.

Thanh Hóa đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Giao Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xem xét, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng; tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao.

Tham mưu cho UBND tỉnh công bố, công khai các cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao mà các cơ sở phát thải đã lập và phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, khi xem xét để thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng bãi thải tro, xỉ, thạch cao: Chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 02 năm sản xuất theo công suất thiết kế; không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây.

Yêu cầu các chủ cơ sở phát thải chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất. Có giải pháp hữu hiệu thực hiện đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và pháp luật bảo vệ môi trường.

Thu Thủy