Thanh Hóa: Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá

Khoáng sản - Ngày đăng : 21:18, 19/05/2021

(TN&MT) - Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đảm bảo an toàn lao động, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Công văn số 6560 /UBND-CN ngày 17/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép khai thác nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để đưa mỏ vào hoạt động khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/7/2021. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp nào không thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo theo quy định, giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh

Thông báo tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan tại mỏ đá vôi thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn; nêu rõ lý do và hướng dẫn Doanh nghiệp lập Phương án xử lý đưa mỏ về trạng thái an toàn (làm đường lên xuống núi cho công nhân, cạy gỡ đá om, đá treo trên sườn tầng,…), gửi Sở Xây dựng thẩm định trước khi thực hiện; báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện để được xem xét cho phép khai thác trở lại đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường,... đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công ty CP Bê tông thương phẩm Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ mặt bằng đối với trạm trộn bê tông Asphalt trong khu vực khai trường mỏ đá phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa trước ngày 31/7/2021; tổ chức thẩm định hồ sơ phương án xử lý đưa mỏ về trạng thái an toàn để làm cơ sở cho đơn vị thực hiện; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã có liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường; tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đạt hiệu quả cao.

Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, chủ mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 49/STNMT-TNKS ngày 10/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thu Thủy