Lạng Sơn: Có gần 1730 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 13:52, 19/05/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm 1729 khu vực, trong đó: Khu vực có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa 179 khu vực, với tổng diện tích 24.808,47 ha; Khu vực đất có rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ 153 khu vực, với tổng diện tích 116.892,91ha; Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh 1.288 khu vực với tổng diện tích 63.846,33 ha; Khu vực đất do cơ sở tôn giáo sử dụng 10 khu vực, với tổng diện tích 9,08 ha; Khu vực đất thuôc hành lang bảo vê ̣an toàn các công trình kết cấu ha ̣ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, xử lý chất thải, dẫn điện, hệ thống thông tin liên lạc 99 khu vực, với tổng diện tích 252.477,42 ha.

Cũng theo Quyết định này, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản là 209 khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với diện tích 173,92 ha.

Khai thác cát sỏi ở huyện Tràng Định (Lạng Sơn).

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố theo chức năng, địa bàn quản lý căn cứ Quyết định này để lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trường hợp có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở TN&MT) để xem xét, quyết định. Quyết định này thay thế Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lạng Sơn.

Hoàng Nghĩa