Chủ động tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Môi trường - Ngày đăng : 16:58, 18/05/2021

(TN&MT) - Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các cơ quan báo chí trong Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 mới được ban hành.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện quyết định số 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 379/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo Kế hoạch truyền thông. Đồng thời, tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên báo chí.

Kế hoạch truyền thông nhấn mạnh các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Với hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở, Kế hoạch truyền thông yêu cầu thực hiện thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở...

Nội dung tuyên truyền là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiếu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

Việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét,...

Đồng thời, tuyên truyền việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại. Các mô hình xã điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc ban hành Kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân. Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt... và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để hình thành văn hóa phòng ngừa, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai; góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư, về phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, khu vực.

Đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông; kết hợp giữa phương thức, kinh nghiệm truyền thống với ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về thiên tai, rủi ro thiên tai tới người dân, chú trọng các đối tượng dễ bị tổn thương.

 

Thanh Tùng