Quảng Bình: Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Ninh đến năm 2030

Đất đai - Ngày đăng : 19:56, 10/05/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với huyện Quảng Ninh.

Theo đó, ngày 10/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Ninh.

Riêng năm 2021, huyện Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên 119.417,92 ha, trong đó đất nông nghiệp 108.519,93 ha, đất phi nông nghiệp 8.149,62 ha, đất chưa sử dụng 2.748,38 ha; đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 548,75 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 12,14 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 16,15 ha; tổng diện tích thu hồi 525,55 ha, gồm thu hồi đất nông nghiệp 492,43 ha, thu hồi đất phi nông nghiệp 33,12 ha; tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 58,97 ha, trong đó toàn bộ đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.

Tỉnh Quảng Bình vừa Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Ninh đến năm 2030.

Quy hoạch đến năm 2030, huyện Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên: 119.417,92 ha, trong đó đất nông nghiệp 104.158,84 ha, đất phi nông nghiệp 12.830,42 ha, đất chưa sử dụng 2.428,67 ha; đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 4.993,74 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1.769,53 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 224,93 ha; tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 378,68 ha, gồm đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 75,59 ha, đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 303,09 ha.

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không giải quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hồng Thiệu