Hải Phòng: 109 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Xã hội - Ngày đăng : 22:52, 26/04/2021

(TN&MT) - Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố quyết nghị: Lập và công bố danh sách chính thức 109 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 14 đơn vị bầu cử để bầu 67 đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghị quyết số 07 - NQ/UBBC - lập danh sách chính thức 109 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải danh sách tại đây

Phạm Duy