Quảng Ngãi: Rà soát các dự án, công trình liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Đất đai - Ngày đăng : 21:54, 15/04/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai rà soát các dự án công trình có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng; báo cáo kết quả về tỉnh trước ngày 30/4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các công trình, dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn quản lý có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng (trừ các dự án đã được phép đi vào hoạt động).

Đồng thời, khẩn trương hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát trước ngày 30/4/2021.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng các dự án tại địa phương có chuyển mục đích sử dụng rừng

Công văn cũng nêu rõ địa phương nào chậm trễ, thiếu sót triển khai thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng quá trình đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan như lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận chủ trương các dự án đầu tư mới,

Lan Anh