Quảng Bình: Phê duyệt ngân sách Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Tài nguyên - Ngày đăng : 15:21, 15/04/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2021, thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển.

Theo đó, ngày 12/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2021 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển. 

Trong năm 2021, tổng nguồn vốn thực hiện Dự án là 26.347 triệu đồng, trong đó ngân sách cho hoạt động do Ban Quản lý Dự án Trung ương làm chủ đầu tư 3.665 triệu đồng, ngân sách cho các hoạt động do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 22.682 triệu đồng.

Quảng Bình Phê duyệt ngân sách thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển năm 2021.

Các hoạt động do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư sẽ triển khai gồm: Chuẩn bị đầu tư cho quản lý bền vững rừng ven biển; đầu tư thiết lập các mô hình rừng bền vững có sự tham gia của cộng đồng; phục hồi rừng ven biển; trồng mới rừng ven biển; tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ; triển khai thực hiện các công trình bảo vệ rừng; công trình phụ trợ khác; tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình chỉ triển khai các hoạt động đã xác định rõ nguồn vốn; tuyệt đối không triển khai hoạt động trên địa bàn các xã không còn phù hợp với tiêu chí của Dự án; giải ngân và thanh toán nguồn vốn theo số vốn được bố trí, không để xảy ra nợ đọng; quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ được duyệt; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về đầu tư của Nhà nước.

Trong quá trình triển khai, Chủ đầu tư làm việc với cơ quan có thẩm quyền bố trí đủ các nguồn vốn để thực hiện đảm bảo tiến độ được duyệt; rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng quý, 06 tháng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh để đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đúng quy định.

Hồng Thiệu