Nghệ An: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đất đai - Ngày đăng : 19:01, 13/04/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Việc ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 31/3/2021 triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ A nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm đạt hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phải thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Kế hoạch; đảm bảo các nội dung đề ra phải phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2021

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh…tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trong quý III/2021, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với  Sở TN&MT, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh; Các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng; Phòng Tư pháp, Phòng TN&MT cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính tham mưu thực hiện Điều 67 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện các biện pháp bảo đảm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đình Tiệp