Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, khu tái định cư vùng sạt lở

Đất đai - Ngày đăng : 20:36, 06/04/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và thực hiện khu tái định cư vùng xảy ra sạt lở, sớm ổn định chỗ ở cho người dân.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh theo kế hoạch thời gian đã đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành khu tái định cư, sớm ổn định chỗ ở cho những hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 486/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và thực hiện khu tái định cư vùng sạt lở.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành kịp thời giải phóng mặt bằng triện khai các dự án tái định cư vùng bị sạt lở.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với những dự án trọng điểm của Quốc gia và của tỉnh; chỉ đạo chủ đầu tư gấp rút, khẩn trương hoàn thành thủ tục liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục liên quan khác để triển khai thực hiện các khu tái định cư sớm ổn định chỗ ở cho hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, hoàn thành trước mùa mưa lũ 2021.

Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách các dự án liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồng Thiệu