Bình Định: Hội thảo Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 21:05, 22/03/2021

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển về Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định.

Nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan triển khai từ năm 2019 đã hoàn thành các nội dung: Thu thập, bổ sung thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Bình Định từ cấp trung ương đến địa phương; xây dựng hệ thống bản đồ tổng hợp, cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý tổng hợp thông tin dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo lần này nhằm mục đích hoàn thiện nội dung Báo cáo và phần mềm quản lý tổng hợp thông tin dữ liệu tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Tại Hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và trình diễn phần mềm, các đại biểu tham dự đã có một số ý kiến về chỉnh sửa, cập nhật thông tin các văn bản pháp lý và một số thông tin chung về biển, hải đảo tỉnh (địa danh; đường giao thông ven biển; diện tích vùng biển; tên, số lượng hải đảo; tài nguyên du lịch; tài nguyên di sản văn hóa); cách thức cập nhật thông tin dữ liệu; chế độ hỗ trợ sử dụng phần mềm; phân quyền cập nhật thông tin cho các đối tượng sử dụng; đơn giản hóa giao diện phần mềm; đối tượng được tập huấn, chuyển giao phần mềm.

Trình diễn phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý biển, hải đảo

Kết thúc Hội thảo, Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định yêu cầu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) - Đơn vị tư vấn nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự nhằm hoàn thiện Báo cáo và phần mềm quản lý tổng hợp thông tin dữ liệu để hoạt động tập huấn, chuyển giao phần mềm trong thời gian tới triển khai hiệu quả.

Mỹ Bình