Thu ngân sách tháng 2 ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 16:05, 08/03/2021

(TN&MT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 02 ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 02 tháng năm 2021 ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 02 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Theo đó, cơ quan Thuế đã thực hiện 3,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, và kiểm tra 16,5 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 3,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách nhà nước 780  tỷ đồng (đã thu nộp 345 tỷ đồng), giảm lỗ 2,5 nghìn tỷ đồng; đã thu hồi được 5,1 nghìn tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 2,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 13,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 20 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán.

Ở chiều ngược lại, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 02 ước đạt 115,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 2 tháng đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23,49 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%, chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao; đồng thời, kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; chi trả nợ lãi đạt 21,88 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN vui đón Tết cổ truyền.

Ngoài ra, đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2021.

Bộ Tài chính nhận định, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,58 năm, kế hoạch còn lại 8,51 năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.

Tháng 3/2021, trong việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính xác định tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Bộ Tài chính. Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Mặt khác, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai kế hoạch đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và mua thóc tại 4 Cục thuộc đồng bằng Sông Cửu Long.

Lưu Nguyên Sơn