Các địa phương đã phân bổ gần 100% vốn ngân sách được giao

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 16:48, 03/03/2021

(TN&MT) - Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính tới cuối tháng 2, 63/63 tỉnh, thành phố Trung ương đã gửi báo cáo tình hình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 về Bộ Tài chính với tổng số vốn đã phân bổ đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

63/63 tỉnh, thành phố đã phân bổ đạt 99,96% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021. Ảnh minh họa

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Quốc hội giao cho các địa phương năm 2021 là 369.413,166 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực là 98.113,166 tỷ đồng, vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia là 16.000 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020, về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án.

Số kế hoạch vốn còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao là 16.000 tỷ đồng (Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia) do hiện nay Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo Bộ Tài chính, tới ngày 25/1/2021, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước của 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do vậy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 971/BTC-ĐT ngày 28/1/2021 đôn đốc các địa phương phân bổ vốn.

Tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân vốn tháng 1/2021, Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020.

Đồng thời, thực hiện nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án ngay từ đầu năm.

Lưu Nguyên Sơn