Cẩm Giàng thực hiện sản xuất, kinh doanh với phòng chống dịch Covid - 19

Xã hội - Ngày đăng : 17:43, 28/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn với phòng chống Covid 19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, để đảm bảo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trở lại hoạt động trong tình hình mới (vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch Covid – 19 đạt hiệu quả), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo như sau: Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để trở lại hoạt động kể từ đầu tháng 3 năm 2021.

Hải Dương yêu cầu huyện Cẩm Giàng thực hiện nghiêm vừa sản xuất, kinh doanh gắn phòng chống dịch Covid - 19

Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Cẩm Giàng: Ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch bắt đầu từ tháng 3/2021. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội chủ động phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức quản lý, hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn theo dõi, giám sát các công việc liên quan đến phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đối với UBND huyện Cẩm Giàng cần tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu dân cư, thôn, xóm; các xã, thị trấn trên địa bàn. Hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư; khi tham gia các hoạt động: đi lại, mua bán tiêu dùng… chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành quy định phòng chống dịch, từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở (Không tổ chức lập chốt, trạm kiểm tra người lao động).

Tin & ảnh: Phạm Hoàng