Dự án trong khu di sản phải thực hiện thủ tục môi trường

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 14:23, 17/02/2021

Trong trường hợp dự án thực hiện tại khu di sản thế giới phải thực hiện các thủ tục môi trường (lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường).

Cơ quan ông Vi Trung Toán (Hà Giang) đang làm chủ đầu tư dự án xây dựng tại khu vực thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì tất cả dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu Ramsar thuộc đối tượng bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo ông Toán hiểu thì tất cả công trình xây dựng được định nghĩa theo Khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 khi xây dựng trong khu vực thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn đã được Unesco công nhận là di sản thế giới đều thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Toán hỏi, đối với các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, công trình thuộc nhóm C quy mô nhỏ, công trình nông thôn mới đang được đầu tư thực hiện tại khu vực di sản này có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không? Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc vùng đã được công nhận là di sản của thế giới có giới hạn ở quy mô, tổng mức đầu tư, nhóm dự án hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông không có đầy đủ thông tin về các hạng mục đầu tư, xây dựng. mục đích của dự án và chỉ đưa ra tổng mức đầu tư do đó không thể trả lời chi tiết. Liên quan đến nội dung này, trong trường hợp dự án thực hiện tại khu di sản thế giới phải thực hiện các thủ tục môi trường (lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường).

Đối với câu hỏi này, ngoài việc xác định tổng mức vốn đầu tư, chủ dự án cần rà soát các hạng mục của dự án và đối chiếu với quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để xác định đối tượng thực hiện thủ tục môi trường.

Theo Chinhphu.vn