Đại hội của niềm tin và khát vọng

Trong nước - Ngày đăng : 23:06, 26/01/2021

(TN&MT) - Mỗi kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đều ghi những mốc son chói lọi, đánh dấu chặng đường cách mạng vẻ vang.

Trong không khí cả nước hân hoan mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 91 tuổi, hôm nay 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, ghi thêm một dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lòng nhân dân thêm phấn chấn, tin tưởng, cùng cất lên lời ca dâng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh

Nhìn lại chặng đường 91 năm qua, có những lúc thăng trầm, nhưng Đảng luôn được nhân dân tin yêu, ủng hộ của nhân dân. Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh”. Đảng và nhân dân ta đã vun đắp nên truyền thống đoàn kết, Đảng giữ được vai trò hạt nhân lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, nhân dân một lòng, một dạ đi theo Đảng để đưa đất nước phát triển.

Đảng lãnh đạo dân tộc trên con đường 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội. Từ một nước nghèo đói, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông, hải sản, đứng vào hàng đầu thế giới, GDP tăng từng năm; an sinh xã hội và đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; một đất nước đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, trở thành nước có thu nhập ở mức trung bình khá; quốc phòng, an ninh giữ vững; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Không phải nói đâu xa, năm 2020, khép lại với những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, đặc biệt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó, dấu ấn về kinh tế trở thành mốc son đặc biệt đạt nhiều tín hiệu vui, niềm lạc quan mới, dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng GDP vẫn đạt trên 2,1%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới, tạo đà cho hầu hết các lĩnh vực khác bứt phá. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đến nay còn dưới 6% cũng là con số vô cùng ấn tượng nếu nhớ rằng, năm 1993 tỷ lệ này là 58%. Tình trạng tái nghèo cũng được kiềm chế và có xu hướng giảm tích cực; 10 tỉnh, thành phố duy trì được tình trạng không tái nghèo; phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo khởi sắc… nở rộ như hoa mùa xuân.

Như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại lễ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Nhìn về phía trước, trong giai đoạn Cách mạng mới, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Trong đó, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh là yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, của 35 năm đổi mới là tiền đề vững chắc để Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm với sức thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Đảng ta sinh thành và phát triển cũng từ mùa xuân xanh thắm đất trời, cây cối xanh tươi, lòng nhân dân thêm phấn chấn, tin tưởng, cùng cất lên lời ca dâng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

Xuân Hợp