Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đất đai - Ngày đăng : 13:24, 22/01/2021

(TN&MT) - Hoạt động kiểm tra đo đạc, dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ về phòng, chống thiên tai, sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện nhằm hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích tự nhiên là 1.111.471 ha; trong đó: Đất nông nghiệp 916.069 ha, đất phi nông nghiệp 171.674 ha, đất chưa sử dụng 23.728 ha. Sử dụng hộ gia đình, cá nhân 494.397 ha; tổ chức kinh tế 48.164 ha; cơ quan đơn vị nhà nước 264.572 ha; tổ chức sự nghiệp công lập 118.002 ha; tổ chức khác 9,0 ha; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 840,0 ha; cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo 596,0 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 27 huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ quy định.

Đến nay, đã hoàn thành tổ chức đo đạc theo hệ tọa độ VN2000 được 464/559 xã, phường, thị trấn với diện tích 366.491,90 ha (đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500 là 5.147,03 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 12.253,33 ha, tỷ lệ 1/2.000 là 320.665,61 ha, 1/10.000 là 28.425,93 ha); xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 80 xã trên địa bàn 03 huyện (Triệu Sơn, Yên Định và Hà Trung). Còn lại 95 xã, thị trấn hiện đang sử dụng bản đồ hệ tọa độ khác, chưa được đo đạc lại theo hệ tọa độ VN 2000 và toàn bộ đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất của hộ gia đình cá nhân chưa được đo đạc và cũng còn 479 xã thuộc 24 huyện chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Riêng năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện 06 công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính tại huyện Nông Cống và triển khai thực hiện tại 27 xã thuộc các huyện Hậu Lộc (3 xã), Quảng Xương (7 xã), Thiệu Hóa (05 xã), Thạch Thành (12 xã). Tổ chức trích đo bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các dự án giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, dự toán kinh phí thực hiện nhằm hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các xã thuộc các huyện biên giới Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân.

Kết quả triển khai các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ năm 2020 đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Hậu Lộc, huyện Quảng Xương và huyện Thiệu Hóa với tổng diện tích 7.378,07 ha và đã thực hiện trình tự, thủ tục chỉnh lý 1.435 thửa đất. Thực hiện đo đạc đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 12 xã, thị trấn thuộc huyện Thạch Thành với tổng diện tích 4.090,56 ha. Tổ chức trích đo địa chính đối với 21 công trình, dự án với tổng diện tích 653,73 ha.

Tổ chức trích đo địa chính đối với 21 công trình, dự án với tổng diện tích 653,73 ha

Đối với kinh phí đầu tư thực hiện trong năm 2020, triển khai thực hiện 19.837 triệu đồng; trong đó, kinh phí từ nguồn ngân sách cấp huyện là 16.837 triệu đồng, kinh phí ngân sách tỉnh là 3.000 triệu đồng.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa có diện tích tự nhiên lớn, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện (27 huyện, thị xã, thành phố), cấp xã (559 xã, phường, thị trấn) trong khi nhu cầu kinh phí đầu tư thực hiện đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là rất lớn và khả năng cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương có hạn nên hoạt động đo đạc bản đồ gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ đầu tư, tăng mức hỗ trợ kinh phí hàng năm cho tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục thực hiện cho công tác đo đạc địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phù hợp với quy mô diện tích, loại đất, đối tượng sử dụng đất của tỉnh Thanh Hóa để thực hiện hiệu quả dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo đúng nội dung, tiến độ dự án được phê duyệt.

Thu Thủy