TP. Thái Nguyên làm tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Xã hội - Ngày đăng : 20:38, 17/01/2021

(TN&MT) - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

TP. Thái Nguyên quản lý, phát huy tài nguyên đất đai, phát triển đô thị khang trang hiện đại.

Phòng TN&MT đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020, Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn, cụ thể đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành trên 20 văn bản các loại để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung chủ yếu về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, công tác quản lý đất đai và công tác bảo vệ môi trường, khai thác, chế biến khoáng sản.

Đường phố TP. Thái Nguyên được chỉnh trang luôn sạch đẹp.

Công tác giải quyết đơn thư, Phòng tập trung giải quyết các đơn thư theo các quyết định giao của UBND thành phố, thông báo giao nhiệm vụ tại các buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND và do phòng nhận trực tiếp từ công dân. Trong năm 2020, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các phường, xã trên địa bàn tập trung giải quyết xong 85 đơn, thư của công dân.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, phòng Tài nguyên và Môi trường về thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Trong năm 2020 phòng Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động trong công việc: Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB gồm 56 dự án, với tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ GPMB là 65,7 ha. Công tác giao đất: Giao đất cho các hộ đã nộp xong tiền sử dụng đất trúng đấu giá QSD đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư cho 559hộ. Phối hợp thực hiện công tác giao đất cho các tổ chức trên địa bàn.Về bồi thường,GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng giá trị 651,5tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi là 65,7 ha của 1.209 hộ gia đình, cá nhân. Cấp giấy chứng nhận QSD đất: Tổng số 481 hồ sơ (đã giải quyết 435 hồ sơ, đang giải quyết 46 hồ sơ).

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phòng đã thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Tổng diện tích được phê duyệt 926,48 ha. Kết quả thực hiện được 286,07 ha/926,48 ha đạt 30,8%. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021: Tổng diện tích sử dụng đất năm 2021 là  2.012,35 ha, của 254 công trình, dự án bao gồm: Sử dụng từ nhóm đất nông nghiệp là: 1.513,12 ha. Sử dụng từ nhóm đất phi nông nghiệp là: 484,7 ha. Sử dụng đất từ nhóm đất chưa sử dụng là: 14,54 ha.

Để tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường do các dự án, phương án đầu tư, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư yêu cầu các cơ sở lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định. Kết quả năm 2020 đã thẩm định và trình UBND thành phố xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 21 hồ sơ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Phòng thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước. Ngay từ đầu năm, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND thành phố Thái Nguyên thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác kiểm tra được tăng cường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đồng thời qua kiểm tra kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố, sai phạm về môi trường.

Kết quả năm 2020 đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước tại 21 cơ sở. Cùng với việc chủ động kiểm tra, phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sản xuất nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường thường xuyên có ý kiến phản ánh của người dân.

Để đạt được kết quả trong công tác quản lý TN&MT, Phòng đã tham mưu cho thành phố Thái nguyên đã quan tâm lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức; triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, tích cực tham mưu cho UBND thành phố triển khai thông qua việc hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 – 6/5), Ngày đa dạng sinh học thế giới (22/5), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (20/9)….. trên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và của tỉnh. TP. Thái Nguyên tổ chức các hoạt động như ra quân làm vệ sinh môi trường, diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội như Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và cộng đồng dân cư trên địa bàn góp phần bảo vệ môi trường tại chính nơi sinh sống của mỗi gia đình.

Xuân Vũ