Quảng Nam: Quan trắc 106 điểm kiểm soát ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021 - 2025

Môi trường - Ngày đăng : 13:54, 14/01/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng hoàn thiện chương trình quan trắc môi trường của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình sẽ thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, với các thành phần môi trường: nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí xung quanh, đất, trầm tích.

Cụ thể, thực hiện quan trắc 106 điểm, trong đó 40 điểm môi trường nước mặt (sông, hồ), 20 điểm môi trường nước dưới đất, 6 điểm nước biển ven bờ, 29 điểm môi trường không khí xung quanh, 5 điểm môi trường đất và 6 điểm trầm tích. Thời gian quan trắc 165 ngày/năm. Chương trình được thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh.

Thời gian qua, chất lượng môi trường tại nhiều khu vực của Quảng Nam bị suy giảm do các hoạt động phát triển kinh tế

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chương trình đã được phê duyệt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Chương trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Quan trắc môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, nhằm theo dõi, đánh giá hiện trạng môi trường, cảnh báo các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kết quả quan trắc sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng các thành phần môi trường làm cơ sở cho việc lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường.

Võ Hà