Sẽ sửa định mức lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 19:05, 22/12/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, sửa đổi Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo phản ánh của ông Trần Văn Tiền (Cần Thơ), quy định hiện hành về lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường đã được hướng dẫn tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017, trong đó chi phí lập dự án đối với nhóm III mức chi dưới 5 tỷ đồng là 1,6%.

Tuy nhiên tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì mức chi đối với hạng mục lập, thẩm định, xét duyệt đề cương dự toán chi phí dự án là 4% đối với đơn giá trên 1 tỷ đồng.

Hiện nay chưa có văn bản nào điều chỉnh hoặc hủy bỏ hiệu lực thi hành của Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT.

Ông Tiền hỏi, đối với đơn vị thực hiện dự án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, trực thuộc của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ áp dụng tỷ lệ % theo Thông tư nào?

Đối với nhiệm vụ thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện nội dung công bố công khai quy hoạch, kế hoạch, theo Thông tư số 136/2017/TT- BTC thì không có quy định xác định chi phí nêu trên; tuy nhiên tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT các khoản mục 2.3; 2.4 có hướng dẫn chi tiết.

Vậy đối với chi phí thực hiện công bố, công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thì theo quy định nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc quy định về định mức để lập dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hiện nay được quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Liên quan đến quy định về định mức để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, sửa đổi Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Chinhphu.vn