Sơn La: Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT

Tài nguyên - Ngày đăng : 21:46, 15/12/2020

(TN&MT) - Những năm qua, Sở TN&MT Sơn La đã quan tâm tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là tại 2 địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai

Thực hiện các Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, đặc biệt là Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, hàng năm, Sở TN&MT đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; định hướng chủ đề, nội dung tuyên truyền, phổ biến gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, trọng tâm là các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020 của Chính phủ và của tỉnh.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, như: Hội nghị tuyên truyền; tờ gấp tuyên truyền pháp luật; biên soạn tài liệu tuyên truyền; thông qua hệ thống loa truyền thanh của tổ, bản, tiểu khu, xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên, kịp thời cập nhật các quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung lên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Phường Chiềng Sinh là cửa ngõ của TP Sơn La, là địa phương tập trung nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Đây cũng là 1 trong 2 địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai rất được quan tâm.

Ông Nguyễn Hồng Giang, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, TP Sơn La cho biết: Sau khi tiếp nhận các bộ tài liệu tuyên truyền do Sở TN&MT bàn giao, UBND phường đã lồng ghép công tác tuyên truyền tại các hội nghị của phường; phát tài liệu tới 18 tổ, bản trên địa bàn.

“Các tài liệu tuyên truyền được phổ biến, triển khai đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt từ phường tới cơ sở. Người dân trên địa bàn bước đầu đã có nhận thức đúng đắn về công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị. Tôi mong muốn, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai. Đồng thời, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, như xây dựng các bài phóng sự ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề để giao các tổ bản phát thanh trên loa vào các buổi sáng, tối, cập nhật kịp thời tới người dân và để bà con dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện” – ông Nguyễn Hồng Giang kiến nghị.

Có thể nói, việc đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua việc phổ biến, tuyên truyền, bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật đất đai, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả hơn nữa, Sở TN&MT đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TN&MT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và cộng đồng dân cư, nhất là tại 2 địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nỗ lực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

Nguyễn Nga