Bộ TN&MT Xử lý tình trạng quy hoạch treo: Bổ sung chế tài xử lý

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 09:44, 12/11/2020

(TN&MT) - Trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị rà soát, xem xét lại quy hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai, kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án treo để giao lại cho những đơn vị có khả năng phát triển để tránh lãng phí.

Bộ TN&MT cho biết, thời gian qua, Bộ đã hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành về xử lý tình trạng quy hoạch treo, bổ sung chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng.

Cụ thể về chính sách đã hoàn thiện các quy định của Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật quy định về xử lý tình trạng quy hoạch treo, bổ sung chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng:  Quy định trong Luật Đất đai (Khoản 3, Điều 49) đối với diện tích đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất.

Bổ sung chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: Hoàng Minh

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Bên cạnh đó, Luật đã quy định điều kiện để nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (Khoản 3, Điều 58).

Đồng thời, bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng (Điểm h và Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013). Trong đó, Nhà nước thu hồi đối với đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Trong năm 2019, các địa phương đã rà soát xử lý hơn 1.300 dự án chậm triển khai để lãng phí, hoang hóa đất với diện tích 18,8 nghìn ha.

Cũng theo Bộ TN&MT, về chỉ đạo giải quyết tình trạng chậm triển khai các dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng: Bộ TN&MT đã ban hành các văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra rà soát các dự án, công trình không triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; hàng năm phải gửi kết quả rà soát, xử lý về Bộ và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.                                                  

Trường Giang