100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước tuân thủ đúng thời gian quy định

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 10:26, 05/11/2020

(TN&MT) - Ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Bộ TN&MT cho biết như vậy khi trao đổi với Phóng viên Báo TN&MT về công tác cải cách hành chính đang được triển khai.

PV: Thưa ông, là đơn vị trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, công tác cải cách hành chính của Cục Quản lý tài nguyên nước đã được triển khai như thế nào thời gian qua?

Ông Nguyễn Minh Khuyến:

Cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Quản lý tài nguyên nước. Trong năm 2020, Cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/2/2020 của Bộ TN&MT; trong đó, đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước.

Cục đã quán triệt và yêu cầu 100% thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện việc điều hành giải quyết công việc (trừ văn bản mật) trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Cục; Thực hiện việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng…

Ông Nguyễn Minh Khuyến

PV: Từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Cục Quản lý tài nguyên nước, công tác cải cách hành chính đã có những kết quả ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Khuyến:

Với mục tiêu đảm bảo nguyên tắc khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Cục đã xây dựng trình Bộ ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2020 của Bộ TN&MT). Việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Theo đó, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Tính đến ngày 30/9/2020, Cục đã tiếp nhận 217 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước (trong đó có 79 thủ tục chuyển tiếp năm 2019), trả kết quả 143 thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính của Cục đều bảo đảm tuân thủ đúng thời gian quy định, không có thủ tục hành chính bị quá hạn.

Cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Quản lý tài nguyên nước. Ảnh: MH

PV: Từ những kết quả mà Cục Quản lý tài nguyên nước đạt được trong thời gian qua khi thực hiện cải cách hành chính, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm để có được kết quả này?

Ông Nguyễn Minh Khuyến:

Chúng tôi có một số kinh nghiệm trong triển khai cải cách thủ tục hành chính, có thể chia sẻ như sau: Với mục tiêu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động truyền thông của lĩnh vực tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đã duy trì việc xây dựng, gửi các bản tin về chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước hàng ngày gửi lãnh đạo Cục, các đơn vị trực thuộc Cục; duy trì và vận hành Trang thông tin điện tử của Cục với lượng truy cập trung bình khoảng hơn 4.000 lượt/ngày. Các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc Dự thảo văn bản được xây dựng trong năm cũng đã được đăng tải, lấy ý kiến, phổ biến, giới thiệu trên trang thông tin điện tử của Cục.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, Cục đã ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục Quản lý tài nguyên nước (Quyết định số 372/QĐ-TNN, ngày 28/11/2018).  100% các đơn vị trực thuộc Cục đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của đơn vị. Việc triển khai thực hiện theo đúng trình tự, quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO, góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác cải cách hành chính của Cục. Các quy trình xử lý công việc được chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý, công khai, minh bạch và theo cơ chế một cửa liên thông.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Đến ngày 30/9/2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiếp nhận 217 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả 143 thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính của Cục đều bảo đảm tuân thủ đúng thời gian quy định, không có thủ tục hành chính bị quá hạn.

Tống Minh (thực hiện)