Phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La

Đất đai - Ngày đăng : 17:47, 31/10/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND, ngày 28/10/2020, phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất là 626.024,39ha. Trong đó, chất lượng đất cao có diện tích hơn 22.945ha, chiếm 3,67% tổng diện tích điều tra, đánh giá. Chất lượng đất trung bình có diện tích hơn 341.850ha, chiếm 54,6% diện tích điều tra, đánh giá. Chất lượng đất thấp hơn 261.227ha, chiếm 41,73%.

Tổng diện tích điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai là 627.499,5ha. Trong đó, tiềm năng cao có tổng diện tích hơn 1.772ha, chiếm 0,28% diện tích điều tra. Tiềm năng trung bình có diện tích hơn 338.938ha, chiếm 54,01%. Tiềm năng thấp có diện tích hơn 286.788ha, chiếm 45,7%.

Phân theo mục đích sử dụng đất, đất trồng lúa có hơn 1.544ha tiềm năng cao; hơn 27.268ha tiềm năng trung bình và hơn 11.138ha tiềm năng thấp. Đất trồng cây hàng năm khác có hơn 188ha tiềm năng cao; 151.810ha tiềm năng trung bình và hơn 113.666ha tiềm năng thấp.

Đất trồng cây lâu năm có 40,02ha tiềm năng cao; hơn 44.675ha tiềm năng trung bình và hơn 17.630ha tiềm năng thấp. Đất rừng sản xuất có hơn 115.183ha có tiềm năng trung bình; hơn 142.877ha có tiềm năng thấp. Đất ở có nguy cơ sạt lở cao có hơn 1.475ha có tiềm năng thấp.

Các sản phẩm chính của Dự án, gồm: Báo cáo tổng hợp Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La; Bản đồ chất lượng đất tỉnh Sơn La tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, thực hiện công bố công khai kết quả Dự án trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Thực hiện báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai về Bộ TN&MT; cung cấp các thông tin về chất lượng, tiềm năng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Các sở, ban, ngành, các huyện thành phố căn cứ kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai để có biện pháp, phương án quản lý, hướng dẫn người sử dụng đất khai thác, sử dụng đất đảm bảo có hiệu quả, hợp lý và bền vững.

Nguyễn Nga