Xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đáp ứng nhu cầu đa mục tiêu

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 13:54, 23/10/2020

(TN&MT) - Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, trong tháng 10/2020, Bộ TN&MT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Đây là Chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện nền tảng về dữ liệu thông tin để phục vụ cho việc xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số, phục vụ hạ tầng số cho xã hội hiện đại.

Dự thảo Chiến lược đăt ra mục tiêu đến năm 2030, ngành đo đạc và bản đồ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam; xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng đo đạc; xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương phục vụ xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số....

Tầm nhìn đến năm 2040 sẽ phát triển ứng dụng công nghệ thu nhận, xây dựng, cập nhật, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ, ngang tầm với các nước trong khu vực, các nước phát triển trên thế giới, để phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xuất khẩu công nghệ đo đạc và bản đồ sang các nước trong khu vực.

Ứng dụng thông tin địa không gian trong quy hoạch và quản lý đô thị thông minh

Theo ông Hoàng Ngọc Lâm, Dự thảo chiến lược xây dựng dựa trên 5 quan điểm. Đó là, phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững; ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ theo hướng tiên tiến, hiện đại. 

Xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới; đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thủy Nguyễn