Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Thời sự - Ngày đăng : 13:01, 14/10/2020

(TN&MT) - Ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Điện Biên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Quảng Ninh.

Với tư tưởng chỉ đạo Đại hội XIV là “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên, lần thứ XIV được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng; kết thúc thắng lợi 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 35 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (1986- 2020). Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 85-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị đã định hướng một số chủ trương, giải pháp chủ yếu để tỉnh Điện Biên xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực.

Cùng với việc quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và ban hành 26 nghị quyết chuyên đề, 51 chỉ thị và nhiều chương trình, kế hoạch, kết luận… trên các lĩnh vực để lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện; lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 6,83%/năm (đạt mục tiêu Nghị quyết); tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.732,2 USD/người/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ước đạt 55.257 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.794,01 tỷ đồng, dự ước năm 2020 đạt 1.249,94 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015 (vượt 4,16% so với mục tiêu của Nghị quyết).

Theo đó, tỉnh Điện Biên đã hình thành và cấp xác nhận 17 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; thu hút được 23 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp với tổng số vốn là 6.598 tỷ đồng.

Điện Biên ttục duy trì, khai thác vùng có lợi thế trồng cây công nghiệp dài ngày với diện tích 5.131ha cây cao su, 3.783,4ha cây cà phê và 597ha cây chè , qua đó đã giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện khá toàn diện, đi vào thực chất và chiều sâu, đạt nhiều kết quả. Từ năm 2016 đến năm 2020 tỉnh Điện Biên đã huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn được 9.310 tỷ đồng để thực hiện; trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay. Dự ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Điện Biên có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (vượt mục tiêu Nghị quyết), và thị xã Mường Lay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã , không còn xã dưới 05 tiêu chí; có 36 sản phẩm OCOP được công nhận; phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biển tích cực về nhận thức của người dân nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường; xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản, hành vi gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; cải tạo, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn; chú trọng bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Quản lý và thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, giao rừng; khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất, cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất được phát huy tạo nguồn lực nhất định cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Điện Biên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường… Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại. Trọng tâm là xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã, các thị trấn, thị tứ và vùng dân cư nông thôn có điều kiện trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng. Làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng đô thị với tầm nhìn dài hạn, gắn với tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý đất đai. Cụ thể hóa cơ chế, chính sách vào điều kiện thực tế của tỉnh để thu hút đầu tư các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu đô thị mới; phấn đấu xây dựng TP. Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt tiêu chí đô thị loại IV và trung tâm thị trấn các huyện và đạt tiêu chí đô thị loại V trở lên.

Về hạ tầng thiết yếu và môi trường, tỉnh Điện Biên đặt chỉ tiêu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được quanh năm; 100% số trạm y tế có cơ sở hạ tầng bảo đảm quy định của Bộ Y tế; 100% phòng học và 90% phòng nội trú được kiên cố hóa; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới. 100% người dân thành thị được sử dụng nước sạch; trên 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 88% chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,5%.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tập trung đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ đối với khu vực không tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên rừng và nước.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cá nhân, cộng đồng. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.  Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Chủ động theo dõi và xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét… để xây dựng phương án phòng ngừa.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cùng với đó, đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh...

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu viếng nghĩa trang liệt sĩ A1, TP. Điện Biên Phủ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13-15/10/2020. Trước đó, chiều ngày 13/10, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị. Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã viếng nghĩa trang liệt sĩ A1, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trần Hương - Hà Thuận