Lạng Sơn: Tiếp tục đôn đốc hoàn thành kiểm kê đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 22:26, 23/09/2020

(TN&MT) - Đến thời điểm này tỉnh Lạng Sơn mới có 06/11 huyện, thành phố hoàn thành kiểm kê đất đai được Sở TN&MT thẩm định bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định. Hiện tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện còn lại tập trung bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, các địa phương hoàn thành gồm: thành phố Lạng Sơn, các huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Đình Lập, Tràng Định và Hữu Lũng; 03/11 huyện mới hoàn thành công tác kiểm kê đất đai gửi Sở TN&MT thẩm định, gồm các huyện: Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan.

Còn 02/11 huyện chưa hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm định của Sở là Cao Lộc và Lộc Bình. Hiện đã có 9 huyện, thành phố cập nhật số liệu lên phần mềm TK-Online; còn 02 huyện chưa cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm là Cao Lộc và Lộc Bình.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, do một số huyện chưa hoàn thành kết quả kiểm kê đất đai nên UBND tỉnh chưa có đủ cơ sở phê duyệt báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của tỉnh. Về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấ, Sở TN&MT đã hoàn thành biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn; các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định đã hoàn thành trên 80% khối lượng.

Lạng Sơn tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai.

Cũng theo UBND tỉnh Lạng Sơn, quá trình triển khai công tác kiểm kê đất đai vẫn đang gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, do nguồn thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh thấp (ngoài thành phố Lạng Sơn) nên khó khăn cho việc cân đối, bố trí kinh phí triển khai phương án kiểm kê đất đai dẫn đến vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đấu thầu, ảnh hưởng đến thời gian triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm kê đất đai một số huyện có chất lượng thấp, sau khi chỉnh sửa theo ý kiến kiểm tra, thẩm định nhưng vẫn còn sai sót, chưa đạt yêu cầu. Một số loại đất chênh lệch so kết quả kiểm kê đất đai chuyên đề như: đất an ninh, quốc phòng, đất lâm nghiệp, chênh lệch diện tích đất tự nhiên so với kỳ trước... nhưng không thuyết minh được rõ lý do chênh lệch.

Một số huyện hoàn thành kết quả kiểm kê đất đai chậm tiến độ, đến nay còn 02 huyện chưa nộp hồ sơ kiểm kê đất đai làm chậm tiến độ tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh.

Đối với với kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện, hiện UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình khẩn trương hoàn thiện kết quả kiểm kê đất đai theo ý kiến thẩm định và nộp hồ sơ về Sở TN&MT.

Đối với kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung lực lượng để tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh và phê duyệt trước ngày 30/9/2020 theo đúng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4618/BTNMTTCQLĐĐ ngày 27/8/2020.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 3524/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Trong đó nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh.

Hoàng Nghĩa