Điện Biên: Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Đất đai - Ngày đăng : 16:01, 22/09/2020

(TN&MT) - Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa có Văn bản số 94/STNMT-QLĐĐ ngày 9/9/2020 triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (đứng giữa) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quy hoạch sử dụng đất tại huyện Mường Nhé.

Triển khai thực hiện Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Văn bản số 2304/UBND-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Văn bản số 2564/UBND-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua việc thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác; hoàn thiện hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gửi sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi triển khai thực hiện thi công công trình, dự án.

Huyện Nậm Pồ (Điện Biên) triển khai dự án tái định cư chỉnh trị dòng chảy Suổi Nậm Pồ.

Báo cáo cụ thể tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề cương báo cáo, danh mục các công trình dự án, đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan đến dự án các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư; các dự án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận và thông qua từ năm 2015 đến năm 2020. Rà soát, tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gửi sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua.

Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trần Sơn