Thanh Hóa: 22 công trình, dự án được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Đất đai - Ngày đăng : 14:27, 03/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3449/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hoằng Hóa.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép 22 công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hoằng Hóa với tổng diện tích 37,170 ha. Trong đó, một dự án nổi bật như: Dự án khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Quỳ để thực hiện dự án đường giao thông Quỳ-Xuyên; Dự án khu tái định cư và đầu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Bút Sơn để thực hiện dự án Mở rộng đường giao thông từ ngã tư Hoằng Đức đi ngã tư Gòng, thị trấn Bút Sơn; Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa; Khôi phục và mở rộng Chùa Hoàng tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa…

22 công trình, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép cập nhật vào kế hoạch sử đụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hóa

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử đụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của từng công trình, dự án; hướng dẫn UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường… để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm rà soát tòa diện các công trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc sử dụng đất của từng công trình, dự án để không vượt quá chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất được phân bổ, không làm thay đổi quy mô, địa điểm, chức năng của từng khu vực đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Hoằng Hóa được duyệt. Kiên quyết không triển khai dự án, không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, tho thuê đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Hoằng Hóa theo quy định.

Tổ chức cập nhật các công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hoằng Hóa trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định làm cơ cở thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất, giao đất, cho thuê đất đúng quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án.

Về phía chủ đầu tư các dự án cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

Thu Thủy