Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 09:26, 30/08/2020

(TN&MT) - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 3524/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Cụ thể, ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo ý kiến thẩm định và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của huyện, thành phố về Sở TN&MT trước ngày 01/9/2020.

Chỉ đạo cập nhật ngay dữ liệu kết quả kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện đã được chỉnh sửa, hoàn thiện lên hệ thống phần mềm TK-Online theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1648/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 03/8/2020 về việc tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên hệ thống phần mềm TK-Online.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh.

Sở TN&MT tập trung thẩm định hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai của huyện, thành phố; tổng hợp số liệu, xây dựng bản đồ, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/9/2020.

Thực hiện đo đạc, kiểm đếm đất đai ở TP.Lạng Sơn.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. Cấp huyện cơ bản hoàn thành, có 07/11 huyện, thành phố đã gửi kết quả kiểm kê về Sở TN&MT để kiểm tra. Sở đã kiểm tra và ban hành thông báo để cấp huyện chỉnh sửa, bổ sung. Cấp tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiểm kê đất quốc phòng và đất an ninh.

Tuy nhiên, theo BCĐ tỉnh Lạng Sơn, tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại cấp xã, cấp huyện và kiểm đê đất đai chuyên đề là rất chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chậm muộn là do công tác đo đạc hiện trạng sử dụng đất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do người người dân chưa thực sự phối hợp; Sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai phương án sử dụng đất còn chưa tập trung, đôn đốc quyết liệt; Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện có lúc chưa kịp thời. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2020 mưa nhiều và bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid - 19 nên việc tuyên truyền, phổ biến, công tác rà soát ngoại nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Hoàng Nghĩa