Thanh Hóa: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030

Đất đai - Ngày đăng : 13:13, 14/08/2020

(TN&MT) - Xây dựng các phương án sử dụng đất đến năm 2030 để đáp ứng mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trong phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện.

Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả thì phải lập quy hoạch kế hoạch sử dụng trước để xác định được hướng sử dụng đất nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cũng như nhu cầu sử dụng đất của từng lĩnh vực, từng ngành, mỗi đơn vị hành chính, khu vực kinh tế trong một thời gian nhất định, để đảm bảo an ninh đất đai, ngoài ra còn bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu.

Từ đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt dự toán kinh phí lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương triển khai việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030

Căn cứ định hướng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng, theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong dự thảo quy hoạch tỉnh để tổ chức lập (hoặc thuê đơn vị tư vấn lập phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định Điều 47, Luật đất đai năm 2013), thẩm định, trình duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện theo quy định Luật đất đai 2013. Thông tư số 29 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh khi được phê duyệt theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của cấp huyện theo đúng quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và Thông báo kết luận số 88/TB-BTNMT của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải đấu mối chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất quốc gia chưa được phê duyệt. Tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc đến quá trình thực hiện, lập trình duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; làm cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ cụ thể và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định của pháp luật.

Thu Thủy