Gửi trọn niềm tin

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 12:52, 10/08/2020

(TN&MT) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn ngành TN&MT, các cán bộ, đảng viên tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể, đề ra các giải pháp sát thực xây dựng ngành TN&MT ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể: Công tác truyền thông phải được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Nếu không đạt được mục đích này thì tuyên truyền thất bại và muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền.

Hướng đến mục tiêu quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, công tác truyền thông cần phải được tổ chức bài bản, có hệ thống, được chuyên nghiệp hóa, mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các cấp Ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và người đứng đầu đơn vị cần có sự quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật ở các Chi bộ, Đảng bộ, cần phải triển khai đồng bộ và sâu rộng hơn nữa theo hướng trải rộng ở những địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các cấp ủy cơ quan báo chí trong Bộ phải nghiêm túc thực hiện chủ trương quy hoạch các cơ quan báo chí và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của đơn vị mình.

 Do đó, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong một thời kỳ truyền thông phát triển như vũ bão trên nền tảng của Internet, cần phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng động hơn, kịp thời, nhạy bén hơn, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả và cập nhật hơn. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên báo chí trong Bộ.

Giải pháp cụ thể, thứ nhất, tăng cường, chủ động, đổi mới trong thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về hoạt động của Bộ và các đơn vị dưới nhiều hình thức, trong đó, cần xác định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với công tác tuyên truyền; trách nhiệm tuyên truyền và truyền thông của đơn vị thuộc về người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị.

Thứ hai, công tác tuyên truyền phải được vận dụng chủ động, sáng tạo, linh hoạt, gắn kết vào hoạt động nghiệp vụ đặc thù để tạo dựng hoạt động tuyên truyền, truyền thông rộng khắp.

Thứ ba, tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng và triển khai các chiến lược tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thứ tư, thực hiện tốt Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; tham mưu ban hành các cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, phục vụ nhân dân góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thứ năm, muốn phát huy được sức mạnh tổng thể cho hoạt động tuyên truyền thì thực hiện tốt việc gắn kết công tác tuyên giáo của Đảng trong tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng với các hoạt động của ngành trong nhiệm kỳ tới.

TS. Kim Thị Thúy Ngọc - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Viện Chiến lược chính sách TN&MT): Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế xây dựng chính sách, chiến lược về TN&MT

Công tác hợp tác quốc tế của Viện bám sát theo những định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT, phù hợp với ưu tiên của các đối tác quốc tế như thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, lượng giá và hạch toán tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ việc xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi… Các hoạt động hợp tác tập trung vào hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học, đào tạo, triển khai nghiên cứu.

TS. Kim Thị Thúy Ngọc - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Viện Chiến lược chính sách TN&MT)

Các hoạt động hợp tác quốc tế về cơ bản đã làm cơ sở định hướng cho công tác xây dựng chiến lược, chính sách, văn bản pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã góp phần mở rộng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách và biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường của Viện trở nên toàn diện hơn.

Trong thời gian tới, Viện sẽ duy trì và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế (song phương và đa phương), chủ động, tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ quốc tế để triển khai các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách, chiến lược về tài nguyên môi trường, tiếp tục quảng bá hình ảnh của Viện với các đối tác phát triển, các nhà tài trợ và theo sát việc huy động các dự án quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, trọng tâm là có những giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ xin đề xuất những giải pháp cơ bản, cụ thể như sau:

Một là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Đây là một yêu cầu đặt ra trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của tổ chức Đoàn. Nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp, hấp dẫn là nhân tố quyết định đến chất lượng của công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn cần quan tâm đến việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng nội dung cần sát hơn, hợp hơn với nhu cầu của đoàn viên thanh niên; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, hấp dẫn theo lứa tuổi như: Tuyên truyền thông qua hệ thống website của Đoàn, diễn đàn trên mạng xã hội, qua các chiến dịch quy mô lớn hay thông qua lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…, có sự kết hợp trong phương pháp tuyên truyền; lấy việc chuyển biến nhận thức và hành động làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tuyên truyền.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên, Cộng tác viên của Đoàn một cách bài bản có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ; phát huy tối đa vai trò của từng đồng chí đoàn viên để mỗi cán bộ đoàn viên là một tuyên truyền viên, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, công tác xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên. Tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên để từ đó, định hướng những nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ba là, tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của Đoàn viên, thanh niên. Quán triệt đến từng Chi bộ, từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên, thanh niên. Mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Tạo sự cân bằng thực sự trong việc nhìn nhận vai trò tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị xây dựng công tác hoạch định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng nội dung và từng thời kỳ. Trong đó phải phân công giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể; duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm đánh giá khách quan, khoa học trên cơ sở thực tiễn từng đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục là lĩnh vực rộng lớn, vì vậy, khi đánh giá phải có cái nhìn khách quan, khoa học, tránh phiến diện một chiều hoặc đánh giá ngắn hạn mà áp đặt dự báo cho cả giai đoạn dài.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là biện pháp quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn vì thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị và Nghị quyết đồng thời cũng là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức. Trong thời gian tới, cần duy trì những hình thức đã triển khai có hiệu quả, quan tâm xây dựng các hình thức mới như: Xây dựng các điển hình tiên tiến, các tiêu chí đánh giá trong từng lĩnh vực hướng đến thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày của từng cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; lấy đó làm chuẩn mực phấn đấu và hình mẫu lý tưởng cho các thế hệ đoàn viên, thanh, thiếu nhi noi theo.

Sáu là, có nguồn kinh phí, dù nhỏ nhưng ổn định cho hoạt động Đoàn. Tiếp tục hỗ trợ những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như sinh hoạt thực tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động gắn với ngành tài nguyên và môi trường nhằm thu hút, tập hợp thanh niên.

Đồng chí Trần Phong - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam: Phối hợp cấp Trung ương - vùng - địa phương trong giám sát và ứng phó sự cố môi trường

Tôi tin tưởng, tại Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt là công tác BVMT.

Đồng chí Trần Phong - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam

Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao và Nghị quyết của Đại hội để đạt thêm nhiều  kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thể chế, chính sách, cơ chế phù hợp, hiệu quả hơn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Đặc biệt là hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Quá trình này gắn liền với hoàn thiện, đổi mới cơ chế phối hợp cấp TW – vùng – địa phương trong giám sát, giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường và ứng phó sự cố môi trường; chuyển từ bị động ứng phó sự cố môi trường sang chủ động phòng ngừa trong suốt chu trình phát triển của các dự án phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Phạm Hoàng Phi - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng: Nhiều giải pháp tạo bước đột phá

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ TN&MT đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý của ngành, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Bộ TN&MT tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm tăng cường kỷ cương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, khoáng sản... để góp phần khơi thông nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư cả nước nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014... theo hướng khắc phục những điểm chồng chéo, bất cập, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời bổ sung những quy định mới tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả khi.

Đồng chí Phạm Hoàng Phi - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính; tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bộ TN&MT tiếp tục thực hiện giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính từ thể chế đến hiện đại hoá nền hành chính, trong đó, có việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về lĩnh vực đất đai.

Vừa qua, Bộ đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (phiên bản 2.0). Cùng với các địa phương khác, Đà Nẵng đang xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh; mong rằng trong giai đoạn tới, Bộ TN&MT tiếp tục định hướng, hỗ trợ cho các địa phương triển khai các dự án ứng dụng công nghệ tin tuân thủ theo Kiến trúc, cũng như tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trực - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản, Sở TN&MT Lạng Sơn: Luôn tin tưởng vào quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng các giải pháp phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường sát với thực tế. Mong các Đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt đảng viên bầu ra cấp ủy khóa mới là những cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, “dám nghĩ dám làm”; đưa ra được những quyết sách đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trực - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản, Sở TN&MT Lạng Sơn

Đại hội cũng cần bàn và đưa ra giải pháp thực hiện tốt chính sách về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao uy tín của Đảng, uy tín của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Cần có những giải pháp đột phá, xây dựng ngành TN&MT và công tác Đảng trong sạch, vững mạnh

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp diễn ra tới đây, tôi mong muốn các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và tìm ra nguyên nhân, xây dựng các giải pháp mang tính đột phá, hữu hiệu nhằm xây dựng ngành tài nguyên và môi trường và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, mong các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay mặt đảng viên bầu ra những cán bộ có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị tham gia vào cấp ủy khóa mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, Đại hội cần đề ra những giải pháp, cũng như chính sách để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là ở các đơn vị trực thuộc.

Bà Đỗ Thị Tuyết (Châu Thành, Bến Tre): Mong có thêm nhiều giếng khoan nước ngọt

Ngay từ đầu năm 2020, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn sớm và sâu, nước trên các sông, rạch không tưới được cho vườn cây ăn quả, chỉ có một vài hộ mua nước từ các sà lan về tưới cầm chừng cho vườn cây. Còn nước sinh hoạt, ăn uống thì phải mua nước từ các phương tiện vận chuyển từ nơi khác đến nhưng chi phí rất đắt đỏ.

Bà Đỗ Thị Tuyết (Châu Thành, Bến Tre)

Vì thế, sau khi có được trạm cung cấp nước ngọt miễn phí của Bộ TN&MT lắp đặt tại tỉnh Bến Tre, người dân ở đây ai cũng rất vui vì giải được "cơn khát" nước ngọt mùa hạn, mặn. Bà con chúng tôi thật sự xem nguồn nước ngọt này quý hơn tiền bạc, bởi có tiền nhưng nhiều lúc không mua được nước ngọt mà dùng.

Tôi cũng như những người dân xứ Dừa này rất mong Bộ TN&MT tiếp tục nhân rộng mô hình giếng khoan nước ngọt nhiều hơn nữa, có thêm những dự án như vậy được đầu tư xây dựng ở nhiều địa phương để giúp đỡ cho người dân nghèo Bến Tre nói riêng và người dân vùng ĐBSCL nói chung có được nguồn nước ngọt quý giá sử dụng trong tình hình hạn hán, xâm nhập mận gay gắt như hiện nay.

Sinh viên Trần Tố Uyên - Khóa 6, Đảng viên Chi bộ sinh viên Môi trường, Đại học TN&MT Hà Nội: Mong muốn có nhiều chính sách bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng của Đảng cho sinh viên trẻ

Là sinh viên, em nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình là không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức để trau dồi và phát triển bản thân xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Em hy vọng ngoài những đường lối, chủ trương mới để phát triển chung, đại hội Đảng sẽ đề ra những chính sách quan tâm và nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp phát triển của nhà trường, của Đảng bộ. Chúng em mong muốn Đại hội sẽ tiếp tục có những định hướng, chính sách bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng của Đảng cho sinh viên trẻ. Đồng thời có thêm nhiều cuộc thi, phong trào về khoa học bổ ích cho đoàn viên thanh niên, tạo môi trường học đường lành mạnh cho thanh niên cống hiến và phát triển.

Sinh viên Trần Tố Uyên - Khóa 6, Đảng viên Chi bộ sinh viên Môi trường, Đại học TN&MT Hà Nội

Là thế hệ kế cận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng, em mong Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh củng cố đạo đức và định hướng lý tưởng, lối sống của thanh niên trong thời đại mới. Đặc biệt, trước xu thế hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hóa, mong Đại hội đề ra chính sách thiết thực hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp để thu hút nhân tài phục vụ cho nhà trường, đất nước để Đảng bộ trường Đại học TN&MT, Đảng bộ Bộ TN&MT ngày càng vững mạnh.

 

Nhóm Phóng viên