Căn cứ tính thuế tài nguyên nước

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 11:17, 10/08/2020

(TN&MT) - Bạn đọc Tú Anh (Ninh Bình) hỏi: Công ty của tôi có thuê đất để làm nhà máy sản xuất của một đơn vị khác. Đơn vị này đã được tỉnh cấp phép khai thác nước mặt sông Đáy để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất, công ty của tôi cũng sử dụng nguồn nước này. Vậy xin hỏi, công ty của tôi có cần phải xin cấp phép khai thác nước mặt nữa không? Nếu công ty của tôi có phát sinh thuế tài nguyên môi trường thì cơ sở tính thuế và thủ tục tính sẽ như thế nào?

Đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng nguồn nước phải làm thủ tục đề nghị cấp phép. Ảnh: Internet.

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Về giấy phép khai thác nước mặt

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, doanh nghiệp khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp từ 100 m3/ngày đêm thì phải làm thủ tục đề nghị cấp phép.

Như vậy, dù Công ty cho bên bạn thuê mặt bằng đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt sông Đáy, nhưng giấy phép này chỉ là cấp cho Công ty đó, Công ty của bạn không được tự ý khai thác, sử dụng nước mặt vì chưa có giấy phép theo quy định của pháp luật tài nguyên nước.    

Tuy nhiên, nếu Công ty của bạn  ký hợp đồng mua nước của Công ty đã được cấp phép khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất thì Công ty của bạn không phải làm thủ tục đề nghị cấp phép.

Phát sinh thuế tài nguyên môi trường

Việc tính thuế tài nguyên áp dụng cho đối tượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước (gồm nước mặt và nước dưới đất). Nếu Công ty của bạn hợp đồng mua nước của Công ty cho thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động sản xuất thì Công ty của bạn không phải làm nộp thuế tài nguyên nước. Lúc này, đơn vị nộp thuế là đơn vị đã ký hợp bán nước cho Công ty của bạn (chính là đơn vị cho Công ty bạn thuê đất).

Nếu Công ty của bạn trực tiếp khai thác, sử dụng nước mặt thì Công ty của bạn phải nộp thuế tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước và Luật thuế quy định.        

Cơ sở tính toán thuế tài nguyên

Căn cứ khoản 5, Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên: Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.      

Người nộp thuế phải lắp đặt thiết bị đo đếm sản lượng nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên khai thác để làm căn cứ tính thuế. Thiết bị lắp đặt phải có giấy kiểm định của cơ quan quản lý đo lường chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam và thông báo lần đầu với cơ quan thuế kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên trong kỳ khai thuế gần nhất kể từ ngày lắp đặt xong thiết bị.     

Trường hợp do điều kiện khách quan không thể lắp đặt được thiết bị đo đếm sản lượng nước khai thác sử dụng và không trực tiếp xác định được sản lượng tính thuế thì thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo kỳ tính thuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan có liên quan ở địa phương xác định sản lượng tài nguyên khai thác được khoán để tính thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này.     

Thủ tục để nộp thuế tài nguyên: Gồm thông báo lần đầu với cơ quan thuế kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên trong kỳ khai thuế gần nhất. Bạn có thể hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.      

Để biết về thủ tục đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, bạn có thể truy cập vào Website hoặc liên hệ trực tiếp với Sở TN&MT địa phương để biết chi tiết.

Báo TN&MT