Lồng ghép cải cách hành chính thành tiêu chí xét khen thưởng

Đất đai - Ngày đăng : 13:24, 06/08/2020

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai vừa cho biết, trong năm 2020, Tổng cục đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong đó, đã lồng ghép nội dung công tác CCHC thành một tiêu chí xét khen thưởng năm 2020 đối với người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động.

Theo Tổng cục, thực hiện kế hoạch của Bộ TN&MT về CCHC, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC và Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác này trong năm 2020 của Tổng cục. Trong đó, đã tổ chức thực hiện tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính như: Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chỉ đạo hướng dẫn địa phương thực hiện nhóm chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Tổng cục đã tham gia cùng với các đơn vị để trình Bộ ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/1/2020. Bộ cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai.

Trên cơ sở đó, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã nghiên cứu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký tài sản bảo đảm, quản lý hành chính đất đai trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đưa công tác CCHC thành một tiêu chí xét khen thưởng năm 2020

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh. Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Cũng theo Tổng cục, từ năm 2016 đến nay, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham mưu trình Bộ ban hành Công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để sửa đổi theo hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai, trình Bộ TN&MT ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trong đó, đã tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế; nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường.

Duy trì, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản hồ sơ điện tử, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Tổng cục; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hệ thống thông tin, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục; hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ.

Theo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy tỷ lệ người dân phản ánh có tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận năm 2018 giảm 29% so với năm 2015, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp Giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018.

Trường Giang