Cần Thơ: Triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Ngày đăng : 16:41, 17/07/2020

(TN&MT) - UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Văn bản số 1657 về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) cấp thành phố và lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp quận, huyện.

Việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ trong thời gian tới 

Theo Văn bản này, UBND TP. Cần Thơ giao Sở TN&MT tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) cấp thành phố; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định của phát luật; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp thành phố theo quy định.

Cùng với đó, Sở TN&MT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo từng loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp quận, huyện làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện; đồng thời, hướng dẫn UBND cấp huyện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp quận, huyện.

Đối với UBND cấp quận - huyện, UBND TP. Cần Thơ giao tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai nhiệm vụ thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đật năm 2021 của địa phương; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định; chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định.

Cạnh đó, UBND TP. Cần Thơ cũng yêu cầu UBND cấp quận, huyện quán triệt các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về tầm quan trọng của việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đây là cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục về đất đai nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với các quận đô thị, căn cứ theo khoản 1, điều 6 Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch thì không thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 mà chỉ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, căn cứ theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Cần Thơ và cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. 

Do đó, việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) cấp thành phố và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện năm 2021 là rất cần thiết để làm cơ sở cho việc thực hiện các thủ tục về đất đai, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Lê Hùng