Đồng Nai chú trọng quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 12:59, 10/07/2020

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT cùng ngành TN&MT đã nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Đồng Nai, chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT. Qua đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường nói riêng và lĩnh vực TN&MT nói chung trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Đồng Nai; hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng 2 khu tái định cư hơn 364 ha của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đạt 99% so với kế hoạch và đã bàn giao phần diện tích này để Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư; đồng thời, Sở TN&MT còn tổ chức thực hiện công tác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; đặc biệt, Sở TN&MT đã giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân đạt trên 95%.

Về việc triển khai thực hiện Phương án quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Sở TN&MT đã hoàn thành rà soát, xác định cụ thể nhiệm vụ, khối lượng công việc cần thực hiện trong năm 2020 và xây dựng, ban hành Kế hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện. Hiện tại, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức làm việc với 6/11 địa phương để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Sở TN&MT Đồng Nai còn chú trọng quan trắc nước mặt trên các sông, hồ nội tỉnh và quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu công nghiệp; quan trắc chất lượng nước dưới đất, chất lượng không khí tại các khu công nghiệp, khu vực giao thông và quan trắc nền không khí khu vực triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Qua đó, Sở TN&MT đã kịp thời thông báo đến các địa phương về diễn biến chất lượng môi trường, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và cảnh báo các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của Trung ương, Bộ, ngành, Thanh tra tỉnh...; tổ chức thanh tra chuyên ngành đối với 4 đơn vị, hoàn thành ban hành 1/4 kết luận thanh tra, hoàn thành dự thảo kết luận 3/4 đơn vị; triển khai kiểm tra 32 đơn vị, ban hành 23 thông báo Kết luận kiểm tra, đang tiếp tục dự thảo kết luận 9 đơn vị còn lại. Qua thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 7 tỷ đồng.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 cũng như tiến tới hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm 2020 của ngành TN&MT, nhất là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng, trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua 8 Nghị quyết, trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 5 Quyết định theo chương trình đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Sở TN&MT.

Sở TN&MT Đồng Nai chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, Sở cũng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở, đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn trong thời gian tới, Sở TN&NT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất cho các hộ được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa chủ động ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất và chủ trì xây dựng các khu tái định cư đảm bảo không bị động, việc bố trí tái định cư phải thực hiện trước khi thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tập trung lập, triển khai thực hiện “Dự án Hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu” và tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành xây dựng “Dự án xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu nền Địa lý Quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Đề án đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng từ hoạt động khai thác khoáng sản ở cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân đến môi trường sông Buông; phối hợp thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai để tham mưu quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản phù hợp quy định mới theo Luật Quy hoạch; triển khai thực hiện nhiệm vụ Lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ 5 huyện, thành phố.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết số 14-NQ/TU năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai; đặc biệt, tập trung thực hiện chỉ tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp từ 15% trở xuống; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc tự động môi trường.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại Sở TN&MT; đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc tiếp công dân, nhằm giảm thiểu các bức xúc là nguyên nhân trực tiếp gây nên các khiếu kiện vượt cấp và đông người.

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung thanh tra chuyên ngành đối với các nội dung được dư luận quan tâm; xử lý toàn bộ các đơn khiếu nại, tranh chấp, tố cáo, phản ảnh đảm bảo chất lượng, thời gian, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp có vi phạm trên địa bàn, từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, giảm tình trạng vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhưng chậm thực hiện quyết định xử lý vi phạm, chậm khắc phục hậu quả theo quy định.

Bài và ảnh: Tường Tú