Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn tại Quảng Trị

Môi trường - Ngày đăng : 19:22, 08/07/2020

(TN&MT) - Với mục tiêu nhằm thúc đẩy công tác quản lý các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn trong mùa mưa bão. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SNN thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo Kết luận thanh tra số 1186/KL-SNN ngày 6/7/2020 về việc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn từ năm 2018 – 2019 tại Chi cục Thủy lợi.

Kết quả cho thấy: Chứng từ, tài liệu việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn từ năm 2018 – 2019 được thực hiện theo đúng dự toán được phê duyệt, đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: Kế toán chưa kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, chứng từ liên quan dẫn đến thiếu sót các chứng từ trong việc thanh toán theo quy định, hồ sơ liên quan các hạng mục công trình chưa đầy đủ.

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn

Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng đã kiểm tra thực tế các hạng mục công trình bao gồm: Công trình “Nâng cấp đập dâng Tân Lịch năm 2018” với tổng kinh phí là 1.301.228.000 đồng. Công trình “Nâng cấp kênh tưới HTX An Lộng - HTX Hữu Niên A, xã Triệu Hòa năm 2019” với tổng kinh phí 698.807.000 đồng. Công trình “Nâng cấp kênh tưới HTX Thượng Nguyên, xã Hải Lâm năm 2019” với tổng kinh phí là 419.485.000 đồng. Các hạng mục công trình nói trên được kiểm tra đều thực hiện đúng theo thiết kế được thẩm định và được nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí phù hợp với dự toán được duyệt.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục giao Chi cục Thủy lợi bám sát nhiệm vụ được giao và dựa trên nguồn vốn được phê duyệt để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng phòng, bộ phận, cán bộ, công chức của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch hàng năm.

Bên cạnh đó, Chi cục cần phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương làm tốt công tác bảo vệ đê điều và phòng chống thiên tai. Việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nguồn vốn ít... nhưng tập thể cán bộ, CNVC, lao động của Chi cục đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch được giao và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hoàng Anh