Sơn La: Tập trung hoàn thành đăng ký biến động đất đai sau sáp nhập

Đất đai - Ngày đăng : 10:34, 27/06/2020

(TN&MT) - Tính đến ngày 11/6, tổng số hồ sơ đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cần đăng ký biến động trên địa bàn tỉnh Sơn La là 1.427 hồ sơ, trong đó, Sở TN&MT đã tiếp nhận, đăng ký biến động và trả kết quả 1.217 hồ sơ, đạt 85,3%.

Phòng Đất đai và đo đạc bản đồ (Sở TN&MT) triển khai công tác cấp GCNQSDĐ cho các đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của BCH Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Sơn La đã thành lập Tổ công tác rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, tài chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định sắp xếp, xử lý, tiếp nhận, giao tài sản công theo đề án được phê duyệt của các đơn vị: Trung tâm Truyền thông văn hóa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS các huyện, thành phố đợt I, II và III, các phòng khám đa khoa khu vực các huyện giải thể theo đề án...

Trên cơ sở đó, để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định sau khi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 441/KH-STNMT ngày 13/5/2019 về kê khai, đăng ký đất đai đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có biến động về đất đai thuộc diện sáp nhập, giải thể; Hướng dẫn số 155/HD-STNMT ngày 17/5/2019, hướng dẫn cụ thể quy trình kê khai, đăng ký đất đai, cấp GCN với từng trường hợp: Sáp nhập các đơn vị thành đơn vị mới, khu đất không có biến động diện tích; Sáp nhập mà khu đất có biến động về diện tích; Trường hợp điều chuyển tài sản gắn liền với đất và đất từ đơn vị cũ sang đơn vị mới mà đất đã được giao đất, cấp GCN….

Ban hành Công văn số 2163/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 5/8/2019, gửi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ngành sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện đo đạc, lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp GCN cho các đơn vị sau kiện toàn, sắp xếp. Ban hành 94 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc diện rà soát, sắp xếp, sáp nhập, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký biến động đất đai. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ với các đơn vị sắp xếp nhà, đất.

Kết quả cụ thể, tính đến ngày 11/6/2020, đối với hồ sơ đã có GCNQSDĐ, Sở TN&MT đã tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đăng ký biến động và trả kết quả 1.217/1.427 hồ sơ, đạt 85,3%.

Hiện có 344 hồ sơ chưa có GCNQSDĐ, Sở đã tiếp nhận, cấp GCNQSDĐ và trả kết quả 3 hồ sơ. Đồng thời, tham mưu, trình UBND tỉnh cập nhật các danh mục phát sinh năm 2019 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhìn chung, hiện nay, khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với các đơn vị sáp nhập là việc bố trí nguồn kinh phí để trích đo địa chính các thửa đất đang sử dụng.

Hội nghị phổ biến, triển khai việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp theo Quyết định của UBND tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định của tỉnh với các đơn vị sau kiện toàn, sắp xếp, Sở TN&MT tiếp tục đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành sử dụng nguồn kinh phí thực hiện đo đạc, lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ cho các đơn vị sau kiện toàn, sắp xếp.

Đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chưa hoàn thiện việc đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 317/UBND-KT ngày 12/2/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (lần 2). Báo cáo định kỳ trước ngày 10 hàng tháng để Sở TN&MT tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngày 16/6, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1878/UBND-KT, về việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ đối với các đơn vị sắp xếp nhà, đất.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ đăng ký biến động đất đai, cấp GCN với các đơn vị sắp xếp nhà, đất theo kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở: Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý chưa đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ triển khai ngay việc đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

Giao Sở TN&MT có trách nhiệm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị trong hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm với các đơn vị, tổ chức không chấp hành và không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nguyễn Nga