Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức năm 2020

Xã hội - Ngày đăng : 14:28, 19/06/2020

(TN&MT) - Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng 14 chỉ tiêu viên chức năm 2020.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng đáp ứng yêu cầu phát triển Trường và đúng quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 14 chỉ tiêu

STT

Vị trí tuyển dụng

Nhiệm vụ chính của vị trí làm việc làm

Chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/ngành/chuyên ngành đào tạo

I

Văn phòng

 

 

 

1

Kế toán

Chuyên viên tham mưu xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ của nước ngoài, đơn vị trong nước theo quy định. Rà soát, kiểm tra chứng từ, thực hiện công tác giải ngân các nguồn kinh phí của Trường.

1

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Kế toán.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2

Quản trị-Hành chính, quản trị hệ thống thông tin, website, thư viện

Chuyên viên tham mưu, quản lý trang thông tin điện tử của Trường (website). Kết nối website với các tổ chức có liên quan; đảm bảo hệ thống mạng của Trường hoạt động ổn định. Quản lý trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất của Trường.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

3

Văn thư

Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của Nhà trường.

1

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên ngành: Văn thư - lưu trữ.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

II

Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng

 

 

1

Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên viên xây dựng kế hoạch và quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Quản trị nhân lực; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

III

Phòng Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế

 

 

1

Bộ phận Hợp tác quốc tế

Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác đa phương.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Ngoại ngữ; Tài nguyên nước; Hải dương học; Quản lý biển. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Khoa học và môi trường. Yêu cầu tiếng Anh IELTS 7.0.

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2

Bộ phận Khoa học công nghệ

Chuyên viên tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật; Khoa học công nghệ môi trường; Tài nguyên nước; Quản lý đất đai; Biển và Hải đảo.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

IV

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên môn, nghiệp vụ

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực môi trường.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Khoa học môi trường; quản lý môi trường, khoa học công nghệ môi trường; quản lý đất đai; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và khoáng sản.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Viễn thám; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

3

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên nước, khí hậu thủy văn.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài nguyên nước; Kỹ thuật địa chất; Khí tượng và khí hậu học; Thủy văn học.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

4

 

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Hải dương học; Quản lý biển.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

V

Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý

 

 

1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

lãnh đạo, quản lý

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và  tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật; Quản lý nhà nước; Quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

2

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và  tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập, thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

2

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Chính trị học; Triết học; Hành chính công.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

VI

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực

 

 

1

Tổ chức nghiên cứu và phát triển nhân lực

Chuyên viên xây dựng, liên kết triển khai dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Kế toán, Quản lý kinh tế.

Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc tương đương).

Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (hoặc tương đương).

 

Tổng

 

14

 

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức); người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể: 

- Là công dân Việt Nam;

- Có Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (theo mẫu số 1)

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2).

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm, …) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

- Đối với những trường hợp người dự tuyển có thời gian công tác (Hợp đồng lao động có đóng BHXH) ở các cơ quan, đơn vị có cùng chuyên môn dự tuyển thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị đó.

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

5.1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường được tiến hành theo hình thức thi tuyển, thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1).

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm : 100 điểm.

d) Thời gian thi: 30 phút.

Không thực hiện phúc khảo đối với điểm phỏng vấn.

5.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho kì thi tuyển lần sau.

VII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

7.1 Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian: từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Phòng 413, số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội (Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện).

- Điện thoại liên hệ:  02437.227 666 - số lẻ 25.

7.2 Thời gian thi

- Thời gian: dự kiến tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường số 83, Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Mai Đan