Tra cứu nguồn gốc đất bằng “click chuột”

Đất đai - Ngày đăng : 13:01, 18/06/2020

(TN&MT) - Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, việc ứng dụng Công nghệ 4.0 là một trong những yêu cầu quan trọng nhất góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chung, đáp ứng thực thi Chính phủ điện tử của ngành TN&MT.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu đất đai đang rất cấp bách, nhưng công cụ triển khai còn chưa đáp ứng được. Nhận thức của đội ngũ cán bộ về Chính phủ điện tử còn hạn chế, chưa nắm rõ yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 cho ngành đất đai. Theo các chuyên gia, yêu cầu hiện nay là cần có khung phát triển cụ thể, xác định những yếu tố cần thiết để định hướng và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai, nỗ lực theo kịp trình độ phát triển quốc tế.

Liên quan đến hệ thống thông tin đất đai quốc gia, hệ thống gồm 2 thành phần: Cấp Trung ương do Bộ TN&MT quản lý và cấp địa phương do UBND các tỉnh quản lý. Trên cơ sở này, kiến trúc dữ liệu đất đai và các ứng dụng, công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin bao gồm cả cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai cấp Trung ương và cấp tỉnh. Theo lộ trình triển khai kiến trúc này, công tác xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai các cấp vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện từ nay đến 2025 và đảm bảo vòng đời hệ thống thông tin đất đai được duy trì và thực thi 5 năm 1 lần.

Ảnh minh họa

Đối với ngành quản lý đất đai, mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) là xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL các Bộ, ngành, địa phương. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành trong giai đoạn 2018 - 2020 là tiếp tục triển khai CSDL đất đai quốc gia trên nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và cấp Trung ương; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL các Bộ, ngành, kết nối cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thực định danh điện tử. Trong đó, giai đoạn 2019 - 2020 tập trung hoàn thiện CSDL về TN&MT, xây dựng CSDL không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển CPĐT, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh. Từ 2021 - 2025 sẽ tiếp tục hoàn thiện.

Việc ứng dụng Công nghệ 4.0 chủ yếu trong thể chế, chính sách và nên tảng công nghệ. Trong đó, nghiên cứu bổ sung công nghệ mới trong xây dựng chính sách như: Block Chain trong giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai; ứng dụng chuẩn giao tiếp mở giữa các cổng thông tin. Về công nghệ, thiết lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL quản lý đất đai theo công nghệ tiên tiến thế giới, Block Chain trong giao dịch giữa các hệ thống; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý. Đồng thời, nghiên cứu mở dữ liệu cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển các ứng dụng phục vụ người dân.

An Nguyên