Bộ GD&ĐT tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng các ngày lễ và Tháng hành động vì môi trường 2020

Môi trường - Ngày đăng : 11:45, 10/06/2020

(TN&MT) - Từ tháng 5 đến hết tháng 7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 vào ngày 5/6

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020, Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020, Công văn số 2141/BTNMT- TCMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đăng sư phạm trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị), căn cứ vào tình hình và điểu kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức chuỗi các hoạt động từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2020, hưởng ứng các ngày lễ trên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có tính thực tiễn, có tính lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên và cộng đồng.

Cụ thể, quán triệt, phổ biến và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến phát triển bền vững; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền có sự tham gia của cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên và cả cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Tiếp tục tích hợp/lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và những việc cần làm vào nội dung chương trình môn học, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cho từng cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và học viên, từ đó lan tỏa tới cả cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, các mô hình tiên tiến, điển hình trong các cơ sở giáo dục về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại ra môi trường không khí, sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường và các cơ quan truyền thông trên địa bàn nhằm triển khai thiết thực, có hiệu quả các ngày lễ trên.

Mai Đan