Lai Châu: Đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý đất đai

Đất đai - Ngày đăng : 09:28, 23/05/2020

Đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng, qua khai thác tiềm năng đất đai đã góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy, hướng đến phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu. Những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý đất đai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được đẩy mạnh.

Ông Đỗ Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu cho biết: Trong Quý I năm 2020, Sở đã đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố để bàn giao các huyện tổ chức thực hiện và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn. Ngoài ra, Sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 2.165,43ha.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng giá đất được đảm bảo đúng theo quy định. Sở đã phối hợp xác định, kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 14 dự án. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo công bố công khai Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đảm bảo theo quy định; phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020. Ban hành báo cáo tình hình thực hiện định giá đất cụ thể năm 2019; kết quả xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp thẩm định hồ sơ xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Trong Quý I năm 2020, đã trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt Phương án và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với 1 khu đất. Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh 38 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334 hộ gia đình, số tiền bồi thường 30,04 tỷ đồng để thực hiện các dự án (cấp huyện); 4 kế hoạch thu hồi đất; 8 thông báo thu hồi đất. Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi trả, giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 16 dự án, số tiền 22,67 tỷ đồng.

Cùng với đó, trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh khối lượng, dự toán và tiết độ thực hiện Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSDĐ tại thị trấn Tân Uyên. Tham gia Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập đối với 01 công trình; tham gia sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường GPMB 1 dự án; tham gia thiết kế - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính cho 2 công trình. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp số liệu rà soát, xác lập ranh giới 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Những năm qua, công tác cấp giấy Giấy CNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm; cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; kiểm kê đất đai luôn được đẩy mạnh. Kết quả thực hiện đến 31/12/2019 (lũy kế), trên địa bàn tỉnh cấp được 251.853 giấy, diện tích 638.906,39 ha, đạt 92,22 % diện tích cần cấp. Chỉ tính riêng Qúy I năm 2020, đã tham mưu cấp có thẩm quyền cấp 514 giấy Giấy CNQSDĐ cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1.850,04ha. Đăng ký giao dịch bảo đảm cho 702 lượt hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trả kết quả 609 hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Công tác cấp Giấy CNQSDĐ được chú trọng. Trong ảnh: Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sìn Hồ kiểm tra hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ.

Đến nay, hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quỹ đất hiện có để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất theo hàng năm, đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt và sẽ triển khai việc tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Đỗ Văn Tính cho biết thêm: Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021. Rà soát quỹ đất đã giao cho các tổ chức để kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền chuyển sang thuê đất theo quy định; quỹ đất dôi dư để giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý theo quy hoạch; phối hợp kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy CNQSDĐ của các tổ chức có nhu cầu. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn. Tổ chức thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền. Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Hà Thuận